Thông báo

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

13 Tháng Năm 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NĂM 2019     

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm

Ngành chuyên môn

1

Đào Đăng Phượng

1966

PGS

Văn hóa

2

Phạm Lê Hòa

1955

GS

Nghệ thuật

3

Lê Hồng Lý

1957

GS

Văn hóa

4

Nguyễn Thị Phương Thảo

1980

PGS

Văn hóa

5

Trần Đình Tuấn

1965

PGS

Nghệ thuật

6

Nguyễn Hữu Thức

1955

PGS

Văn hóa

7

Phạm Trọng Toàn

1952

PGS

Văn hóa

8

Nguyễn Thị Tố Mai

1959

PGS

Nghệ thuật

9

Trần Hoàng Tiến

1956

PGS

Văn hóa

10

Nguyễn Đăng Nghị

1960

PGS

Nghệ thuật

11

Hà Thị Hoa

1966

PGS

Nghệ thuật

Ấn định danh sách có 11 người. 

 

 

Thông báo cũ hơn: