Thông báo

Thông báo Lễ kỷ niệm 5 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập trường ĐHSP Nghệ thuật TW

17 Tháng Năm 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

_______________

Số:  324 /TB - ĐHSPNTTW-HCTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

                 Hà Nội, ngày 18  tháng 5 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

Lễ kỷ niệm 5 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định

thành lập trường  ĐHSP Nghệ thuật TW

 

I. Thời gian, địa điểm và thành phần:

            - Thời gian: 9h00, ngày 26/5/2011 (thứ 5)

            - Địa điểm: Phòng Hòa nhạc

            - Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và theo Giấy mời.

II. Nội dung - chương trình:

STT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

09h00

Chương trình nghệ thuật chào mừng

TTƯD & PTNT

2

09h30

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng HCTH

3

09h35

Diễn văn chào mừng

Hiệu trưởng

4

09h45

Phát biểu của đại diện khách mời

 

Đại diện nguyên lãnh đạo Nhà trường

5

09h55

Phát biểu của đại diện cán bộ, giảng viên.

Đại diện GV Khoa SP Mỹ thuật

6

10h10

Phát biểu của đại diện sinh viên.

Phòng Công tác HS-SV

7

10h20

Công bố các QĐ khen thưởng và trao thưởng

Phòng Tổ chức cán bộ, Công đoàn trường

  8

10h30

Bế mạc

 

Phòng HCTH

 

 

III. Phân công công tác chuẩn bị:

            1. Phòng Hành chính tổng hợp: Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, dẫn chương trình, chuẩn bị khánh tiết, ...

            2. Phòng Kế hoạch tài chính: Chuẩn bị kinh phí cho khách mời và kinh phí cho cán bộ, giảng viên.

            3. Phòng Quản trị thiết bị: Chuẩn bị hội trường, phụ trách âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, bục phát biểu tại phòng Hòa nhạc, ...

            4. Trung tâm ứng dụng và PT Nghệ thuật: Chuẩn bị và thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng (thời lượng không quá 30 phút).

            5. Phòng Tổ chức cán bộ: Chuẩn bị các Quyết định khen thưởng, công bố Quyết định và trao thưởng.

            6. Khoa Sư phạm Mỹ thuật: Chuẩn bị bài phát biểu và cử 01 giảng viên thay mặt cán bộ, viên chức toàn trường phát biểu cảm tưởng (cung cấp tên giảng viên cho đ/c Thanh - Phòng Hành chính - Tổng hợp trước 10h00 ngày 25/5/2011).

            7. Phòng công tác HS-SV:  Chuẩn bị bài phát biểu và cử 01 sinh viên thay mặt sinh viên toàn trường phát biểu cảm tưởng (cung cấp tên sinh viên cho đ/c Thanh - Phòng Hành chính - Tổng hợp trước 10h00 ngày 25/5/2011), cử 03 sinh viên nữ phục vụ phần khen thưởng, 02 sinh viên tình nguyện hỗ trợ các công tác khác.

            8. Các đơn vị: Thông báo cho cán bộ, giảng viên thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, quản lý số lượng và kỷ luật đơn vị trong thời gian diễn ra buổi lễ.

 Đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ và thông báo trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số ĐT: 04.38544468; 0912.206.919.

 

Nơi nhận:

    - BGH ;

    - Các đơn vị;

    - Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Phạm Trọng Toàn

 

 

 

Thông báo cũ hơn: