Thông báo

Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị triển khai công tác đào tạo trong thời gian phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra

04 Tháng Hai 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Số: 53 /TB-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

      

 THÔNG BÁO

 Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị triển khai công tác đào tạo

 trong thời gian phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra

______________

                                                                

           Ngày 04 tháng 02 năm 2020, trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tiến hành Hội nghị triển khai công tác đào tạo của Nhà trường.

           Thành phần dự họp gồm lãnh đạo Trường; Trưởng các đơn vị và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

           Tại Hội nghị, PGS. TS Đào Đăng Phượng  - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã quán triệt tới các đơn vị trong Trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung tại các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch bệnh, bao gồm: Công điện số 43/CĐ- BGDĐT, ngày 28/01/2020 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 260/BGDĐT-GDTC, ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trong trường học; Công văn số 265/BGDĐT- GDTC, ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 269/BGDĐT- GDTC, ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc cho Học sinh, Sinh viên phòng, chống dịch bệnh nCoV.

           Hội nghị cũng đã được nghe thông báo nội dung cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV của Nhà trường họp chiều ngày 03/02/2020, đồng thời trao đổi các vấn đề tình hình thực tiễn của Trường. Từ các ý kiến thảo luận, Hội nghị đã thống nhất:

           1. Các Khoa triển khai tại đơn vị những nội dung sau:

           - Trước mắt, Nhà trường vẫn tiến hành các hoạt động bình thường và sắp xếp thay đổi các môn học hợp lý đảm bảo cho học viên, sinh viên vừ tránh được được dịch bệnh lại vừa theo học theo học được. Đối với các sinh viên đã đến Trường, Nhà trường vẫn thực hiện giảng dạy theo kế hoạch, không để học viên, sinh viên bị lỡ kế hoạch/không được học. Đồng thời các Khoa/Tổ bộ môn tổ chức cho giảng viên tiến hành việc dạy và chuyển tài liệu học tập qua hình thức online để hướng dẫn cho học viên, sinh viên không đến Trường vẫn tự học được (khuyến khích giảng viên dạy học từ xa theo hình thức trực tuyến, online...)

          - Thường xuyên cập nhật và nắm bắt các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục xem xét, bố trí lịch, kế hoạch đào tạo, các hoạt động của toàn Trường cho phù hợp. Đối với các môn học ít sinh viên đến theo học hoặc không thể tổ chức theo đúng kế hoạch, các Khoa có trách nhiệm bố trí lịch dạy bù cho sinh viên vào thời điểm thích hợp sau khi hết đợt dịch.

           - Tăng cường công tác quản lý học viên, sinh viên; đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong công tác phòng, chống dịch bệnh, triển khai việc cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên khai báo thông tin theo hướng dẫn của Sở y tế Hà Nội.

           2. Phòng Đào tạo: Là đầu mối làm tập hợp các đề xuất của Khoa để xây dựng kế hoạch học tập cho từng tuần trong thời gian phòng chống dịch bệnh; ra thông báo chi tiết về kế hoạch giảng dạy và học tập gửi các Khoa thực hiện; nắm bắt số liệu sinh viên, giảng viên nghỉ dạy và học; tăng cường kiểm tra các hoạt động phụ trợ chuyên môn cho công tác đào của các Khoa.

           3. Thanh tra Giáo dục: Tăng cường việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác chuyên môn của giảng viên các Khoa; hướng dẫn các Khoa trong thời gian sinh viên nghỉ học, trống giờ lên lớp, tập trung thực hiện việc viết báo cáo đánh giá chương trình đào tạo, hoàn thiện tài liệu giảng dạy (tập bài giảng/giáo án/giáo trình,...).

           4. Các đơn vị:

          - Thường xuyên cập nhật thông tin của Nhà trường; tích cực tuyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên; phối hợp giải đáp các khúc mắc cho học viên, sinh viên một cách rõ ràng, cụ thể và chính xác; gửi báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ đạo (theo các nội dung đã được chuyển qua email Trưởng các đơn vị; thời gian gửi báo cáo trước 15h00 hàng ngày về 02 địa chỉ email sau: trinhthanhsp@yahoo.com và nguyenvandinh1972@gmail.com).

           - Báo cáo các tình huống đột xuất khác về Thường trực Ban Chỉ đạo theo số ĐT: 0904702256 (Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng Trạm y tế).

 

 

Nơi nhận:

- Website;

- Lưu VT, TCHC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

                           (đã ký và đóng dấu)

 

Trịnh Thị Thanh

 

 

 

 

Thông báo cũ hơn: