Thông báo

Kế hoạch đào tạo trong thời gian phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra

04 Tháng Hai 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Số: 54/TB-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,  ngày 04 tháng  02  năm 2020

                    

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch đào tạo trong thời gian phòng chống dịch bệnh

do chủng mới của virus Corona gây ra

_________

 

           Thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Công văn số 260/BGDĐT ngày 31/01/2020 về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học; Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 269/ BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh nCoV;

           Căn cứ Thông báo số: 45/TB-ĐHSPNTTW, ngày 31/01/2020; Kế hoạch số: 46/KH-ĐHSPNTTW, ngày 31/01/2020; Thông báo số: 53/TB-ĐHSPNTTW, ngày 03/02/2020; Thông báo số 53/TB-ĐHSPNTTW, ngày 04/02/2020 của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW,

           Nhà trường thông báo tới toàn thể các khoa, tổ bộ môn, giảng viên, học viên, sinh viên kế hoạch học tập như sau:

           1. Kế hoạch giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên, sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW sau Tết vẫn được tiếp tục thực hiện theo tiến độ, từ ngày 03/02/2020;

           2. Các khoa, các tổ bộ môn chủ động điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, thay đổi sắp xếp lịch các môn học hợp lý, tốt nhất để có thể phòng tránh dịch bệnh; chủ yếu dạy các môn chuyên ngành - học cá nhân hoặc theo nhóm ít người, hạn chế tổ chức học các lớp tập trung đông người; không để học viên, sinh viên đến trường, đến lớp mà không được học.

           3. Các môn học/học phần có thể tổ chức học trực tuyến/qua mạng/online hoặc gửi tài liệu tự học cho sinh viên tự nghiên cứu, các khoa khẩn trương chỉ đạo các tổ bộ môn, giảng viên tập trung nghiên cứu biên soạn và triển khai thực hiện; kết nối, tạo điều kiện cho học viên, sinh viên có thể không đến trường/lớp mà vẫn có thể tham gia học được.

           4. Giảng viên, học viên, sinh viên phải khai báo thông tin cá nhân theo quy định; nếu thấy sức khỏe không tốt có thể xin đi kiểm tra, khám chữa bệnh, hoặc nghỉ ở nhà để đảm bảo sức khỏe. Trong thời gian không đến trường ở nhà cần hạn chế đi lại hoặc đến nơi công cộng đông người. Sau khi sức khỏe tốt hoặc hết dịch bệnh, giảng viên đến trường tiếp tục thực hiện nghĩa vụ giảng dạy bình thường; học viên, sinh viên phải thực hiện nghĩa vụ học tập, làm bài, trả bài tập theo kế hoạch môn học của giảng viên giao.

           5. Các khoa, tổ bộ môn chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù cho giảng viên và sinh viên để đảm bảo tiến độ học tập của Nhà trường, đồng thời có trách nhiệm quản lý cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa mình, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo trước 15h00 hàng ngày; trường hợp đột xuất, bất thường yêu cầu các trưởng đơn vị báo cáo trực tiếp Ban chỉ đạo hoặc Ban Giám hiệu để có biện pháp giải quyết kịp thời.

           Trân trọng cảm ơn./.

 

 Nơi nhận:

     - Ban Giám hiệu (để b/c);

     - Các đơn vị (để t/h);

- Lưu: VT, ĐT(25)

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

Nguyễn Văn Định

 

 

Thông báo cũ hơn: