Thông báo

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban, tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

08 Tháng Tư 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Số: 292 /QĐ-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban, tổ chức các hoạt động

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫ thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

Căn cứ Thông báo số 45/TB-ĐHSPNTTW ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW về kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 02 năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Học viên, Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Tổ chức và các Tiểu ban có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường, xây dựng kế hoạch và tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường theo nội dung được phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- LĐT (để b/c);

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QLHVSV (70b).

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

                                                             PGS.TS Đào Đăng Phượng

 

 

DANH SÁCH

BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHSPNTTW ngày     tháng 3 năm 2020 

của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW))

 

I. Ban tổ chức

1. Ông Đào Đăng Phượng, Hiệu trưởng                                        -Trưởng Ban

2. Ông Lê Ngọc Chiến, Trưởng phòng Quản lý HVSV                   - Ủy viên TT

3. Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc TTTT & ƯDNT                          - Ủy viên

4. Bà Trịnh Thị Thanh, Trưởng phòng TC-HC                              - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Văn Định, Trưởng phòng Đào tạo                        - Ủy viên

6. Ông Cao Xuân Thu, Trưởng phòng KHTC & QTTB                   - Ủy viên

7. Bà Ngô Thị Hòa Bình, Trưởng phòng KTĐBCL & TTGD          - Ủy viên

8. Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc TT Tin học và Ngoại ngữ                    - Ủy viên

9. Bà Lê Thị Giang Thu, Kế toán trưởng                                      - Ủy viên

10. Ông Đỗ Việt Hùng, Phó trưởng phòng KHCN & HTQT            - Ủy viên

11. Bà Bạch Thị Lan Anh, Trưởng khoa Giáo dục đại cương           - Ủy viên

12. Ông Phạm Hùng Cường, Trưởng khoa Thiết kế Đồ họa             - Ủy viên

13. Ông Lê Vinh Hưng, Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc                - Ủy viên

14. Bà Dương Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sau đại học                     - Ủy viên

15. Bà Nguyễn Thị May, Phó trưởng khoa, PTK Sư phạm Mỹ thuật - Ủy viên

16. Bà Hoàng Thị Oanh, Phó trưởng khoa, PTK TKTT & CNM      - Ủy viên

17. Bà Đỗ Hương Giang, Phó trưởng khoa, PTK Piano & TN          - Ủy viên

18. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, P. trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật - Ủy viên

19. Ông Nguyễn Triều Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên                  - Ủy viên

II. Các tiểu ban

* Tiểu ban thông tin truyền thông

1. Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc TTTT & ƯDNT                          - Trưởng tiểu ban

2. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc TTTT & ƯDNT                  - Ủy viên

3. Ông Tạ Anh Ngọc, chuyên viên TTTT & ƯDNT                       - Ủy viên

4. Bà Hà Thị Thu Hà, chuyên viên TTTT & ƯDNT                       - Ủy viên

5. Ông Phan Tuấn Thịnh, chuyên viên TTTT & ƯDNT                  - Ủy viên

* Tiểu ban tổ chức các hoạt động Đào tạo

1. Ông Nguyễn Văn Định, Trưởng phòng Đào tạo                         - Trưởng tiểu ban

2. Bà Bạch Thị Lan Anh, Trưởng khoa Giáo dục đại cương            - Ủy viên

3. Bà Nguyễn Thị May, Phó trưởng khoa, PTK Sư phạm Mỹ thuật   - Ủy viên

4. Bà Dương Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sau đại học                      - Ủy viên

5. Bà Hoàng Thị Oanh, Phó trưởng khoa, PTK TKTT & CNM        - Ủy viên

6. Bà Đỗ Hương Giang, Phó trưởng khoa, PTK Piano & TN           - Ủy viên

7. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc    - Ủy viên

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Dung, Phó GĐ TT Tin học và Ngoại ngữ   - Ủy viên

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, P. trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật   - Ủy viên

* Tiểu ban tổ chức các hoạt động KHCN và Hội thảo quốc tế

1. Ông Đỗ Việt Hùng, Phó trưởng phòng KHCN & HTQT           - Trưởng tiểu ban

2. Bà Hà Thị Hoa, Trưởng phòng KHCN & HTQT                      - Ủy viên

3. Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc TT Tin học và Ngoại ngữ        - Ủy viên

4. Bà Dương Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sau đại học                    - Ủy viên

5. Ông Lê Hồng Thư, Phó trưởng phòng KHCN & HTQT            - Ủy viên

6. Bà Lê Thị Hiền, Giảng viên TT Tin học và Ngoại ngữ              - Ủy viên

7. Bà Tạ Thị Lan Phương, Chuyên viên P. KHCN & HTQT          - Ủy viên

8. Bà Trần Thị Phương, Chuyên viên P. KHCN & HTQT             - Ủy viên

9. Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Chuyên viên TTTT & ƯDNT       - Ủy viên

* Tiểu ban biên soạn kỷ yếu  - lịch sử trường ĐHSP Nghệ thuật TW

(Thực hiện theo QĐ số 753/QĐ-ĐHSPNTTW, ngày 17/6/2019)

* Tiểu ban Lễ tân

1. Bà Trịnh Thị Thanh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính         -  Trưởng tiểu ban

2. Bà Ngô Thị Hòa Bình, Trưởng phòng KTĐBCL & TTGD         - Ủy viên

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phó trưởng phòng QLHVSV              - Ủy viên

4. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc TTTT & ƯDNT                 - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Triều Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên                  - Ủy viên

* Tiểu ban khánh tiết và hoạt động triển lãm, trưng bày

1. Ông Phạm Hùng Cường, Trưởng khoa Thiết kế Đồ họa             - Trưởng tiểu ban

2. Ông Lê Ngọc Chiến, Trưởng phòng Quản lý HVSV                  - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Huy Trung, Phó trưởng khoa SPMT                     - Ủy viên

4. Bà Hoàng Thị Oanh, Trưởng khoa TKTT & CNM                    - Ủy viên

5. Ông Lê Huy Thục, Trưởng bộ môn CNTK, khoa TKĐH           - Ủy viên

6. Ông Nguyễn Quang Huy, Giảng viên khoa TKĐH                    - Ủy viên

7. Ông Nguyễn Triều Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên                  - Ủy viên

* Tiểu ban Văn nghệ

1. Ông Lê Vinh Hưng, Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc               - Trưởng tiểu ban

2. Bà Đỗ Hương Giang, Phó trưởng khoa, PTK Piano & TN           - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc TTTT&ƯDNT            - Ủy viên

4. Ông Phạm Hoàng Trung, Phó Trưởng BM, Khoa SPAN           - Ủy viên

5. Ông Phạm Bá Sản, Phó trưởng bộ môn, Khoa SPAN                - Ủy viên

6. Ông Trần Quốc Thùy, Phó trưởng bộ môn, Khoa SPAN           - Ủy viên

7. Bà Trần Thị Quỳnh Phương, Giảng viên, Khoa SPAN              - Ủy viên

* Tiểu ban Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và Hội trại 

1. Ông Nguyễn Triều Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên                  - Trưởng tiểu ban

2. Ông Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng khoa GDĐC                        - Ủy viên

3. Bà Nguyễn Thị Minh Anh, Phó Bí thư Đoàn trường                  - Ủy viên

4. Ông Phạm Minh Tuấn, Trưởng bộ môn GDTC, khoa GDĐC      - Ủy viên

5. Bà Bùi Thị Huyền, Giảng viên bộ môn GDTC, khoa GDĐC       - Ủy viên

6. Bà Lương Thị Đào, Giảng viên khoa Văn hóa - Nghệ thuật         - Ủy viên

7. Ông Vũ Đình Chinh, Chuyên viên chính, P. QLHVSV              - Ủy viên

8. Ông Trần Anh Hoàng, Chuyên viên, khoa Sư phạm Mỹ thuật      - Ủy viên

9. Ông Trương Hùng Minh, Chuyên viên phòng TC-HC                 - Ủy viên

* Tiểu ban liên lạc và vận động tài trợ

1. Ông Lê Ngọc Chiến, Trưởng phòng Quản lý HVSV                   - Trưởng tiểu ban

2. Ông Đồng Văn Thuật, phó trưởng phòng Quản lý HVSV            - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Duy Quốc Tuấn, Phó trưởng khoa Thiết kế Đồ họa   - Ủy viên

4. Bà Ngô Thị Việt Anh, Phó trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc         - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Huy Trung, Phó trưởng khoa Sư phạm Mỹ thuật      - Ủy viên

6. Bà Trần Thị Liên, Phó trưởng khoa TKTT & CNM                   - Ủy viên

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, P. trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật - Ủy viên

8. Bà Trần Thị Thảo, Phó trưởng khoa Piano & Thanh nhạc             - Ủy viên

9. Bà Hoàng Thị Bích Hậu, Phó trưởng khoa Sau đại học               - Ủy viên

* Tiểu ban cơ sở vật chất

1. Ông Cao Xuân Thu, Trưởng phòng KHTC & QTTB                 - Trưởng tiểu ban

2. Bà Lê Thị Giang Thu, Kế toán trưởng,                                     - Ủy viên

3. Bà Trần Thị Quý Thảo, Phó trưởng phòng KHTC & QTTB         - Ủy viên

4. Ông Nguyễn Triều Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên                   - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Huy Du, Chuyên viên phòng KHTC & QTTB         - Ủy viên

6. Ông Nguyễn Khắc Huân, Chuyên viên phòng KHTC & QTTB    - Ủy viên

7. Ông Trần Hồng Hải, Chuyên viên phòng KHTC & QTTB           - Ủy viên

 

                            Danh sách gồm có 1 Ban Tổ chức và 10 Tiểu ban./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo cũ hơn: