Thông báo

Thông báo thực hiện kế hoạch tự đánh giá (giai đoạn 2)

24 Tháng Sáu 2011

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

____________

Số:  420/TB-ĐHSPNTTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

              Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện kế hoạch TĐG (giai đoạn 2)

 

            Căn cứ vào kết luận duyệt các báo cáo tiêu chí của hội đồng tự đánh giá trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đề nghị các nhóm chuyên trách khẩn trương triển khai các công việc sau:

 

            1. Các thành viên chỉnh sửa các báo cáo tiêu chí theo ý kiến của các thành viên hội đồng TĐG.

            2. Trưởng nhóm và thư ký nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung các báo cáo đã chỉnh sửa đối chiếu với ý kiến, kết luận của hội đồng TĐG.

            3. Thư ký nhóm nộp báo cáo tiêu chí/tiêu chuẩn (tệp tin và văn bản) về P.KT&ĐBCL trong ngày 30/6/2011.

            4. Họp ban thư ký vào 14h ngày 30/6/2011.

            Đề nghị các nhóm chuyên trách nộp báo cáo đúng thời hạn quy định.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Trưởng các nhóm chuyên trách (để phối hợp);                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐG

- Lưu: VT, P.KT&ĐBCL.

                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                PGS.TSKH  Phạm Lê Hoà

 

Thông báo cũ hơn: