Thông báo

Thông báo Kế hoạch hoạt động của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

22 Tháng Tư 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số: 431/TB - ĐHSPNTTW

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

___________

 

           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc tiếp tục nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo như sau:
           1. Từ ngày 23/4/2020 cán bộ, nhân viên hành chính đến Trường làm việc bình thường. Trưởng các đơn vị trong toàn Trường tiếp tục quán triệt việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Quốc gia, của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.

           2. Cán bộ, viên chức và khách khi đến Trường phải tuân thủ việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi giao tiếp; việc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo và các hoạt động tập trung khác phải đảm bảo theo đúng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

           3. Giảng viên tiếp tục dạy online đến hết tháng 4/2020; Các Khoa bố trí lãnh đạo và văn phòng khoa đến Trường làm việc, chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, kiểm tra phòng học, giảng đường, phòng làm việc thuộc Khoa quản lý nhằm đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt cho việc giảng dạy trên lớp trong thời gian tới.

           4. Ban Thanh tra Giáo dục, Phòng Đào tạo có kế hoạch phân công cụ thể việc cán bộ đơn vị kiểm tra giảng dạy online của các Khoa, cuối mỗi tuần tổng hợp số liệu báo cáo Ban Giám hiệu.

           Hiệu trưởng trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

     - Các đơn vị;

     - Website;

     - Lưu: VT, TCHC.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

                        (Đã ký và đóng dấu)

 

Trịnh Thị Thanh

 

Thông báo cũ hơn: