Thông báo

Tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật; K1 ĐH Quản lý Văn hoá, ĐH Thiết kế Thời trang, K39 CĐSP Âm nhạc, CĐSP Mỹ thuật

30 Tháng Sáu 2011

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

__________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

      Số:            /TB-ĐHSPNTTW                             Hà Nội, ngày      tháng      năm 2011

  

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp

 K2 ngành ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật; K1 ĐH Quản lý Văn hoá, ĐH Thiết kế Thời trang, K39 CĐSP Âm nhạc, CĐSP Mỹ thuật

___________

 

 

Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thông báo về việc tổ chức lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên K2 ngành ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật; K1 ĐH Quản lý Văn hoá, ĐH Thiết kế thời trang và K39 CĐSP Âm nhạc, CĐSP Mỹ thuật như sau:

1. Thời gian: Thứ 4, ngày 06 tháng 7 năm 2011.

- Sáng: Từ 8h00 đến 11h30 sinh viên ký nhận Bảng điểm và ký vào Sổ cấp phát bằng.

- Chiều: 14h00 Tổ chức lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp.

2. Địa điểm: Phòng Hoà nhạc – Nhà D – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

3. Nhà trường chỉ phát Bằng tốt nghiệp cho những sinh viên đã ký vào Sổ cấp phát bằng buổi sáng, những trường hợp khác sẽ nhận Bằng sau lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp.

* Mọi thắc mắc xin liên hệ:

 - Phòng Đào tạo – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

    Km 9 + 200 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân Hà Nội

 - Số điện thoại: 043. 8547301

                                                           

Nơi nhận:

   - Ban Giám hiệu (để báo cáo)

   - Các Khoa liên quan;

   - Ban Biên tập Website;

   - Lưu VT, P.ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Văn Hậu

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                   

 

 

 

 

Thông báo cũ hơn: