Thông báo

Thông báo Kết quả xét tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2020

31 Tháng Bảy 2020

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2020

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                            Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ

TẠI HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW NĂM 2020

 

            Trong phiên họp ngày 28 tháng 7 năm 2020, Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đã tiến hành họp để thẩm định, đánh giá hồ sơ, nghe các ứng viên trình bày báo cáo tổng quan và đánh giá năng lực  ngoại ngữ.

           Căn cứ kết quả thẩm định và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW thông báo kết quả như sau:

       

Stt

Họ và tên

 ứng viên

Chức danh

đăng ký

Ngành/

chuyên ngành

Nơi công tác

Kết quả

tín nhiệm

1

Nguyễn Văn Cường

Phó giáo sư

Nghệ thuật/

Mỹ thuật

Trường ĐHSP

Nghệ thuật TW

Đạt

2

Dương Thị Thu Hà

Phó giáo sư

Văn hóa/

Văn hóa học

Trường ĐHSP

Nghệ thuật TW

Đạt

3

Nguyễn Đỗ Hiệp

Phó giáo sư

Nghệ thuật/

Âm nhạc

Trường ĐHSP

Hà Nội

Đạt

4

Lê Vinh Hưng

Phó giáo sư

Nghệ thuật/

Âm nhạc học

Trường ĐHSP

Nghệ thuật TW

Đạt

5

Trần Bảo Lân

Phó giáo sư

Nghệ thuật/

Âm nhạc

Trường ĐHSP

Hà Nội

Đạt

6

Đào Hải Triều

Phó giáo sư

Văn hóa/

Văn hóa học

Bảo tàng

Hậu cần

Đạt

          Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW xin thông báo tới các đơn vị, các ứng viên, kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.           

          Trân trọng thông báo.                                     

                                                                             

                                                                             HỘI ĐỒNG

                                                                            CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ

Thông báo cũ hơn: