Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG TẢI NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA NCS ĐẶNG THỊ LAN

29 Tháng Chín 2020

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đăng tải nội dung luận án của:

Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Lan

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Mã số: 9140111

Đề tài: Dạy học hát Chèo và Quan họ cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

Các file đính kèm:

  1. Toàn văn luận án
  2. Tóm tắt luận án (bằng tiếng Việt)
  3. Tóm tắt luận án (bằng tiếng Anh)
  4. Trích yếu luận án (bằng tiếng Việt)
  5. Trích yếu luận án (bằng tiếng Anh)
  6. Đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Việt)
  7. Đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Anh)

Thông báo cũ hơn: