Thông báo

Thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 hệ chính quy CĐSP Âm nhạc, CĐSP Mỹ thuật năm 2011

10 Tháng Tám 2011

 TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW  

   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc   

 

        Số: 574   /TB- ĐHSPNTTW                        Hà Nội, ngày   9    tháng 8  năm 2011

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2

HỆ CHÍNH QUY CĐSP ÂM NHẠC, CĐSP MỸ THUẬT NĂM 2011

 

      Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh 2011 cho trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

      Căn cứ Quyết định 215/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 07/04/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPNTTW về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011;

     Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

    Căn cứ Thông báo số 62/TB-ĐHSPNTTW ngày 11/2/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPNTTW về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011;

    Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 Trường ĐHSPNTTW ngày 05/8/2011,

    Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 như sau:

   1. Đối tượng:

    Các thí sinh đã dự thi và không đủ điểm trúng tuyển vào ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc, Đại học Sư phạm Mỹ thuật tại trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương và các trường Đại học khác có cùng khối thi, môn thi.

   2. Thủ tục xét tuyển:

   - Giấy chứng nhận kết quả thi của trường dự thi;

   - Lệ phí xét tuyển 15.000đ;

   - Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh;

   - Đơn xin xét tuyển (có mẫu tại phòng Đào tạo).

  3. Thời gian nhận đơn:

     Từ 25/8/2011 đến hết 17h00 ngày 15/9/2011 tại phòng Đào tạo.

  4. Công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 2 (Dự kiến): Ngày 18/9/2011

5. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

   Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km 9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

   Điện thoại: 043. 8547301.

                                                                                                       CHỦ TỊCH HĐTS

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để bc);                                                                            (Đã ký)     

- Website (đăng thông báo);

- Lưu VT, ĐT.            

                                                                                                 PGS. TSKH. Phạm Lê Hòa

     

__________________________

Mẫu đơn xin xét tuyển nguyện vọng 2: download

Thông báo cũ hơn: