Thông báo

Thông báo kê khai lý lịch khoa học

17 Tháng Tám 2011
Số tư liệu: 594/TB-KHCN
Ngày ban hành: 17-8-2011
Tệp đính kèm:  594.doc

 

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ____________________                                       ____________________________

 

                  Số: 594/TB-KHCN                                Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011

     V/v kê khai lý lịch khoa học cá nhân

 

 

                                    Kính gửi: Các đơn vị.

 

 

            Thực hiện chủ trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý khoa học của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

            Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thông báo và triển khai thực hiện một số việc cụ thể như sau:

            1. Toàn bộ các cán bộ, giảng viên kê khai lý lịch khoa học (có mẫu gửi kèm theo hoặc lấy từ Website của trường).

            2. Thời gian nộp chậm nhất hết ngày 22/8/2011 về phòng KHCN trường ĐHSP Nghệ thuật TW

            Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị  triển khai thực hiện theo đúng các quy định nêu trên.

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

   - BGH {để báo cáo};

    - Các đơn vị;

    - Website {đăng thông báo}                                                            (Đã ký)

    - Lưu VT, P.KHCN.                                                            

 

 

                                                                                         PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa

 

 

Thông báo cũ hơn: