Thông báo

HƯỚNG DẤN Học cùng lúc hai chương trình, học liên thông đối với người đã có bằng đại học và chuyển điểm cho sinh viên

17 Tháng Mười Một 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 Số:   1731/HD-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  16  tháng 11  năm  2021

 

HƯỚNG DẪN

Học cùng lúc hai chương trình, học liên thông đối với người đã có bằng

đại học và chuyển điểm cho sinh viên 

 

Việc tổ chức học cùng lúc hai chương trình, học liên thông đối với người đã có bằng đại học và chuyển điểm cho sinh viên được thực hiện theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Quyết định số 827/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 09/6/2021 của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Học cùng lúc hai chương trình

Sinh viên đại học chính quy đang học một chương trình duy nhất tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đã được xếp trình độ năm thứ hai trở lên, có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

1.2. Học liên thông đối với người đã có bằng đại học

 Người có bằng đại học được cấp theo quy định có nhu cầu học liên thông để được Trường ĐHSP Nghệ thuật TW cấp thêm một văn bằng đại học.

2. Quy định chung

2.1. Đối với sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình

- Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau:

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên, đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai và các điều kiện khác trong năm tuyển sinh.

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình, đáp ứng điều kiện trúng tuyển và các điều kiện khác của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

- Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai, cụ thể như sau:

+ Chương trình thứ hai có cùng khối thi với chương trình thứ nhất (H00, N00, C00). Tùy theo chương trình thứ hai sinh viên đăng ký, Nhà trường quy định việc kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu của ngành học.

+ Sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai không cùng khối thi với chương trình thứ nhất phải tham dự kiểm tra đánh giá năng lực đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

+ Căn cứ chỉ tiêu của năm tuyển sinh và năng lực đào tạo, Nhà trường có kế hoạch xét chọn sinh viên được phép học chương trình thứ hai phù hợp với thực tế.

- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích luỹ của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ bị loại khỏi danh sách đã đăng ký học chương trình thứ hai.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng kí muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét tốt nghiệp chương trình thứ hai.

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá của chương trình thứ nhất.

          - Kết quả học tập của chương trình thứ hai không được dùng để xét khen thưởng và học bổng.

-  Sinh viên học chương trình thứ hai có nghĩa vụ đóng học phí theo quy định.

2.2. Học liên thông đối với người đã có bằng đại học

- Hình thức tuyển sinh: Sử dụng một trong ba hình thức xét tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển, thi tuyển. Thủ tục đăng ký nộp hồ sơ, hình thức tuyển sinh được thực hiện theo Thông báo tuyển sinh và Đề án tuyển sinh hằng năm của Nhà trường.

-  Người học liên thông thực hiện chương trình đào tạo và đăng ký học tập theo kế hoạch chung như các sinh viên khác cùng hình thức đào tạo. Trên cơ sở công nhận và chuyển đổi tín chỉ, sinh viên được miễn trừ các học phần tương ứng với những khối lượng học tập đã tích lũy theo quy định.

- Tùy theo khối lượng kiến thức sinh viên phải học, Nhà trường sẽ quy định thời gian học tập cho mỗi chương trình đào tạo.

- Điều kiện để sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp thực hiện theo quy chế đào tạo hiện hành.

3. Quy trình đăng ký

3.1. Học cùng lúc hai chương trình

- Khoa quản lý sinh viên có trách nhiệm thông báo về điều kiện được đăng ký học cùng lúc hai chương trình cho sinh viên vào cuối mỗi năm học.

- Sinh viên nộp đơn đăng ký học chương trình thứ hai (theo mẫu) tại khoa quản lý sinh viên. Thời gian trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 01 tháng.

- Hết thời gian đăng ký, khoa quản lý sinh viên đang theo học chương trình thứ nhất tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký, kiểm tra đối chiếu điểm. Trưởng khoa xác nhận danh sách chuyển Phòng Đào tạo thời gian trước khi bắt đầu năm học mới 03 tuần.

- Phòng Đào tạo đề xuất thành lập Hội đồng tổ chức xét tuyển, kiểm tra đánh giá năng lực sinh viên; Chuyển danh sách sinh viên được phê duyệt học cùng lúc hai chương trình cho các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện

3.2. Học liên thông đối với người đã có bằng đại học

- Người học có nhu cầu học liên thông đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Tuyển sinh & Hợp tác đào tạo theo thông báo tuyển sinh của Nhà trường..

- Căn cứ hồ sơ đăng ký, Nhà trường tổ chức tuyển sinh cho người học liên thông đã có bằng đại học theo quy định.

- Kết quả tuyển sinh được công bố cùng với kết quả tuyển sinh đại học hằng năm. Người học làm thủ tục nhập học theo quy định của Nhà trường.

- Người học trúng tuyển nhập học được chuyển về các khoa quản lý ngành/chuyên ngành và các đơn vị liên quan để tổ chức học tập theo quy định.

4. Chuyển điểm

4.1. Điều kiện công nhận chuyển điểm

- Kết quả học tập của người học đã tích lũy từ một trình độ đào tạo khác, một ngành đào tạo hoặc một chương trình đào tạo khác, một khóa học khác hoặc từ một cơ sở đào tạo khác được Nhà trường xem xét công nhận, chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần trong chương trình đào tạo theo học.

- Nhà trường xem xét công nhận, chuyển đổi tín chỉ trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, cách thức đánh giá học phần và các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình. Học phần được công nhận chuyển đổi khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Học phần thuộc chương trình đào tạo đại học chính quy hiện hành của ngành, chuyên ngành đạt từ điểm 4,0 (thang điểm 10) hoặc điểm D (nếu bảng điểm chỉ ghi điểm chữ) trở lên.

+ Học phần có nội dung tương đương và  có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn số tín chỉ quy đổi so với chương trình đào tạo đại học chính quy hiện hành của ngành, chuyên ngành.

- Học phần không được công nhận chuyển đổi kết quả học tập: Học phần thực tập, thực tế chuyên môn và các học phần không đủ điều kiện theo quy định tại mục này.

- Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo; riêng đối với ngành đào tạo giáo viên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.2. Quy trình chuyển điểm

- Đối với người học liên thông đã có bằng đại học: Căn cứ kết quả học tập của chương trình đào tạo đại học đã được cấp bằng, Nhà trường xem xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ cho người học trước khi khóa học bắt đầu.

- Đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình và các trường hợp khác:

Bước 1: Sinh viên làm đơn xin chuyển đổi kết quả học tập gửi khoa quản lý học phần; Khoa xem xét việc chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên, lập danh sách gửi về Phòng Đào tạo trong phạm vi 02 tuần trước mỗi kỳ học.

Bước 2: Phòng Đào tạo kiểm tra, xác nhận, chuyển Phòng Kế hoạch Tài chính & Quản trị Thiết bị danh sách sinh viên đủ điều kiện chuyển điểm để phối hợp thực hiện.

Bước 3: Phòng Kế hoạch Tài chính & Quản trị Thiết bị thu kinh phí chuyển điểm theo quy định, ký xác nhận chuyển Phòng Đào tạo để thực hiện chuyển điểm cho sinh viên.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Phòng Đào tạo

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc học cùng lúc hai chương trình cho sinh viên.

-  Phối hợp với Trung tâm Tuyển sinh & Hợp tác đào tạo, các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyển sinh và tổ chức học liên thông cho người đã có bằng đại học.

- Thực hiện chuyển điểm cho sinh viên theo quy định.

5.2. Trung tâm Tuyển sinh & Hợp tác đào tạo

- Tham mưu xây dựng quy chế, kế hoạch tuyển sinh liên thông cho người đã có bằng đại học theo đúng quy định, quy chế hiện hành.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các đơn vị chức năng tổ chức xét chọn sinh viên học cùng lúc hai chương trình.

5.3. Các đơn vị khác của Nhà trường

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện nội dung theo Hướng dẫn đảm bảo quy định, quy chế hiện hành.

 

Nơi nhận:

    - Ban Giám hiệu;

    - Các đơn vị hữu quan;

    -  Webesite (đăng thông tin)

    - Lưu: VT, ĐT (15).

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

  (Đã ký)  

 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

Thông báo cũ hơn: