Thông báo

Thông báo nhận đơn phúc khảo tuyển sinh sau đại học năm 2012

03 Tháng Bảy 2012

   TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  SĐH 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  606    /TB-ĐHSPNTTW-SĐH                         Hà Nội, ngày  03  tháng  7  năm 2012

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Sau đại học năm 2012

 

 

            - Căn cứ theo Điều 18, Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011;

- Căn cứ theo Điều 30, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012.

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tổ chức nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Sau đại học tháng 6 năm 2012:

1. Thời gian: từ ngày 3/7/2012 đến hết ngày 17/7/2012 (Thứ ba)

2. Địa điểm: khoa Sau đại học – Tầng 1 nhà Hiệu bộ

3. Lệ phí phúc khảo: 300.000 đ/môn.

 

* Các thí sinh khi nộp đơn cần ghi rõ:

+ Họ và tên:

+ Số báo danh:

+ Chuyên ngành dự thi:

+ Môn xin phúc khảo:

Môn cơ sở (Kiến thức âm nhạc tổng hợp):..............; số điểm đã đạt . . .... 

Môn ngoại ngữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......; số điểm đã đạt .   . . . . . .

Điều 30 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 quy định không phúc khảo các môn năng khiếu vì vậy môn cơ bản (Năng lực hoạt động âm nhạc) HĐTS không tổ chức phúc khảo.

Sau ngày 17/7/2012 (Thứ ba), Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2012 sẽ dừng việc nhận đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học tháng 6 năm 2012 theo quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Thí sinh dự thi;

- Lưu: VT, K.SĐH (PT,7)

 

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa

Mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

 

             Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh SĐH, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

Tên tôi là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại liên hệ:  . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong kỳ thi tuyển sinh tháng 6/2012, tôi đăng ký dự thi Sau đại học tại Hội đồng tuyển sinh của Trường.

            + Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Phòng thi: . . . . . . . . . . . . .

            + Chuyên ngành dự thi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            + Môn xin phúc khảo (chỉ ghi môn phúc khảo):

Môn cơ sở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..; số điểm đã đạt . . . . . . . 

Môn ngoại ngữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .; số điểm đã đạt . . . . . . .

 

 

                                                                           Hà Nội, ngày      tháng      năm 2012

                                                                                          Người làm đơn

                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 


Thông báo cũ hơn: