Thông báo

Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

06 Tháng Tám 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:            /TB-ĐHSPNTTW                             Hà Nội, ngày 2  tháng 8  năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

 

V/v Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

cho sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K3 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật; K2 ĐH Quản lý văn hoá, ĐH Thiết kế thời trang; K40 CĐSP Âm nhạc, CĐSP Mỹ thuật và K2 liên thông chính quy ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật như sau:

1. Thời gian: Ngày 20 tháng 8 năm 2012

            - Buổi sáng: 8h00' tổ chức cho sinh viên ký nhận Bảng điểm và ký Sổ cấp phát bằng.

            - Buổi chiều: 14h00' tổ chức "Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012".

             (Nhà trường chỉ trao bằng tốt nghiệp cho những sinh viên đã đến ký nhận bảng điểm và ký vào sổ Cấp phát bằng trong buổi sáng, những trường hợp đến muộn sẽ được nhận bằng sau buổi lễ).

2. Địa điểm: Phòng Hoà nhạc - Nhà D - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

* Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

              - Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

              - Số điện thoại: 043. 8547301

                                                           

Nơi nhận:

 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa liên quan;

- Ban Biên tập Website;

- Lưu VT, P.ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa

 

 

Thông báo cũ hơn: