Thông báo

Quyết định 670/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 23 tháng 7 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2012 ĐHSP Âm nhạchệ liên thông chính quy

19 Tháng Tám 2012

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

Quyết định 670/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 23 tháng 7 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2012  ĐHSP Âm nhạchệ liên thông chính quy

Thông báo cũ hơn: