Thông báo

THÔNG BÁO: V/v tổ chức hội thảo khoa học cho nghiên cứu sinh và học viên năm 2022 Kỷ niệm 10 năm đào tạo Sau đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

22 Tháng Mười Hai 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Số:       /TB-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2021

 

      THÔNG BÁO

V/v tổ chức hội thảo khoa học cho nghiên cứu sinh và học viên năm 2022

Kỷ niệm 10 năm đào tạo Sau đại học – Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

 

          Thực hiện kế hoạch đào tạo & nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh và học viên, khoa Sau Đại học thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cho Nghiên cứu sinh và học viên năm 2022, Kỷ niệm 10 năm đào tạo Sau đại học của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương như sau:

  1. Mục đích

- Tạo cơ hội cho các giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề tài luận văn, luận án.

- Tạo cơ hội cho các học viên, nghiên cứu sinh được nghe các ý kiến, nhận xét, góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia trong chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh.

- Công bố kết quả nghiên cứu và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu, báo cáo những khó khăn, thách thức và đề xuất thay đổi.

- Tạo điều kiện cho học viên, nghiên cứu sinh hoàn thiện hồ sơ đề nghị bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Các báo cáo tại Hội thảo được chấp thuận là báo cáo khoa học phù hợp với điều kiện hồ sơ bảo vệ tốt nghiệp của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.

2. Đối tượng tham gia hội thảo

Giảng viên giảng dạy về văn hóa, nghệ thuật. Học viên, Nghiên cứu sinh ngành Quản lý văn hóa, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mĩ thuật trên toàn quốc.

  1. Nội dung

Các bài viết tham gia hội thảo tập trung thảo luận một số vấn đề dự kiến như sau:

- Các vấn đề về lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học đối với các lĩnh vực: Quản lý Văn hóa, , Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật.

- Thực trạng và giải pháp cho đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng đáp ứng phù hợp với những biến đổi của tình hình giáo dục nghệ thuật trong nước và thế giới.

- Những khó khăn và thách thức trong công bố bài báo, tham luận quốc tế đối với ngành văn hóa nghệ thuật.

- Giải pháp xây dựng chương trình đào tạo trình độ sau Đại học cho các chuyên ngành Quản lý Văn hóa, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mĩ thuật cung cấp cho người học năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội trong bối cảnh công nghệ số.

- Các vấn đề khoa học có liên quan khác.

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức Hội thảo: 12/3/2022 (dự kiến)

- Địa điểm: Khoa SĐH tầng 3, nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, Số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

  1. Thể lệ gửi báo cáo tham dự Hội nghị

- Yêu cầu của báo cáo khoa học tham dự hội thảo là chưa gửi đăng ở bất kỳ một ấn phẩm nào và chưa báo cáo tại các Hội nghị khoa học trong nước hoặc quốc tế.

- Toàn văn của bài viết có dung lượng từ 2000 từ trở lên, bao gồm tóm tắt, mở đầu, nội dung và kết luận.

- Bài viết sử dụng font chữ time New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng single.

- Bài viết có sử dụng footnote để giải thích nội dung (nếu cần).

- Tài liệu tham khảo xếp theo quy chuẩn hiện hành.

- Thời gian nhận bài tham luận: từ 15/2/2022 đến 25/2/2022 (dự kiến)

- Địa chỉ e-mail: tranthibienr@ gmail.com; ĐT: 0337837374; 024 62516423.

  1. Công bố và kinh phí tham gia hội thảo

Các bài viết đảm bảo chất lượng khoa học sẽ được chọn báo cáo tại Hội thảo, đồng thời sẽ được đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học có chỉ số ISBN và được tính làm điều kiện tốt nghiệp trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ.

Kinh phí tham gia Hội thảo: 2.000.000đ/01 báo cáo khoa học.

Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên trong và ngoài trường quan tâm viết bài và tham gia hội thảo.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website;

- Các đơn vị;

- HV,NCS;

- Lưu VT, SĐH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

                                                                       

Nội dung đính kèm:
  1. thongbaotochuchoithao.pdf

Thông báo cũ hơn: