Thông báo

Thông báo về việc phát hành Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật số 2 cho cán bộ, giảng viên trong trường

30 Tháng Chín 2009
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
Ban Biên Tập Tạp chí GDNT
 

Số: 01 /TB-BBTTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2009
 
 
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TẠP CHÍ GDNT SỐ 2
 
Kính gửi:
- Các đơn vị
 
 
          Ban biên tập Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật xin thông báo về việc phát hành Tạp chí số 2 cho các cán bộ, giảng viên (có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên), mỗi cán bộ được phát miễn phí 01 cuốn.
          Đồng thời Tạp chí có bán tại:
-         Trung tâm Thông tin Thư viện
-         Bộ phận Văn Thư – Phòng Hành chính Tổ chức.
-         Ban biên tập Tạp chí
Quý vị nào có nhu cầu xin mua tạp chí ở địa điểm trên.
          Đề nghị các Trưởng đơn vị thông báo cho các cán bộ, giảng viên trong đơn vị đến phòng Tạp chí (Tầng 2 nhà hiệu bộ) để nhận.
          Ghi chú: Không nhận hộ
          Thời hạn nhận báo miễn phí đến ngày: 15/10/2009
 
Nơi nhận:
- Các đơn vị;
- Lưu BBT;
KT/TỔNG BIÊN TẬP
Phó Tổng Biên tập
 (Đã ký)
 
 
 
Lê Mạnh Hùng
 

Thông báo cũ hơn: