Thông báo

Kê khai thông tin đơn vị cho Ban biên tập Website Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

09 Tháng Năm 2013

Kê khai thông tin đơn vị cho Ban biên tập Website Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Số tư liệu: Thông báo
Ngày ban hành: 09-05-2013
Tệp đính kèm:  kehai.zip

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

 

            Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 5 năm 2013 và bảo đảm thông tin về các đơn vị trên website nhà trường được đầy đủ, chính xác, Ban biên tập Website kính đề nghị các khoa, phòng, ban, trung tâm trong toàn trường kê khai những thông tin về đơn vị mình (có mẫu kèm theo) và chuyển cho ban biên tập website bao gồm: 01 bản đánh máy (gửi vào email: bbt.website@spnttw.edu.vn) và 01 bản in về Ban biên tập Website trước ngày 25/5/2013.

            Kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện.

 

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

 

 

Thông báo cũ hơn: