Thông báo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022 TẠI HỘI ĐỒNG CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

30 Tháng Sáu 2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022

TẠI HỘI ĐỒNG CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

STT

Họ và tên

 Ứng viên chức danh

Đơn vị công tác

Ngành

1

 Trần Thị Biển

Phó giáo sư

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

Nghệ thuật

2

 Hồ Trọng Minh

Phó giáo sư

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nan

Nghệ thuật

3

 Nguyễn Thị Anh Quyên

Phó giáo sư

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Văn hóa

4

 Nguyễn Minh Quang

Phó giáo sư

Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM

Nghệ thuật

Thông báo cũ hơn: