Thông báo

Báo cáo công khai tài chính theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT

10 Tháng Năm 2010

             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

       TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                      Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     ______________________                                    _________________________________

                      Số:        /BC-ĐHSPNTTW                         Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2010

 

 

BÁO CÁO

Công khai tài chính theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT

 

            Căn cứ công văn số 2271/BGDĐT – KHTC về việc báo cáo công khai tài chính theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 28/4/2010. Trường ĐHSP Nghệ thuật TW xin báo cáo các nội dung sau:

            1. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học năm học 2009-2010:

            1.1. Lệ phí tuyển sinh:

            - Đại học Sư phạm Âm nhạc, Đại học Sư phạm Mỹ thuật:

            + Lệ phí đăng ký dự thi và Sơ tuyển:150.000đ/hồ sơ (gồm: đăng ký dự thi 50.000đ/hồ sơ; sơ tuyển 100.000đ/hồ sơ)

            + Lệ phí đăng ký dự thi: 230.000đ/hồ sơ (gồm: dự thi văn hoá 30.000đ/hồ sơ; dự thi năng khiếu 200.000đ/hồ sơ).

            - Đại học Quản lý văn hoá, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ, Hội hoạ: 280.000đ/hồ sơ (gồm: đăng ký dự thi 50.000đ/hồ sơ; dự thi văn hoá 30.000đ/hồ sơ; dự thi năng khiếu 200.000đ/hồ sơ).

            1.2. Học phí:

             Đại học hệ chính quy  240.000đ/tháng/sinh viên (thu 10 tháng /năm)

            2. Chính sách miễn giảm học phí, học bổng và trợ cấp:

            2.1. Miễn giảm học phí:

- Năm học 2008-2009: 93.600.000đ (57 sinh viên)

- Năm học 2009 -20110 (dự kiến): 140.400.000đ (90 sinh viên)

2.2. Học bổng và trợ cấp:

- Năm học 2008 – 2009: 513.800.00đ (645 sinh viên)

- Năn học 2009 -2010 (dự toán): 900.000.000đ (700 sinh viên)

3. Thu nhập bình quân năm 2009:

 Thu nhâp cán bộ, giảng viên, công nhân viên bình quân: 3.532.000đ/tháng/người  4. Các nguồn thu khác của trường:

4.1. Thu tiền ở nội trú Ký túc xá: 80.000đ/tháng/sinh viên    

4.2. Thu Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể: theo qui đinh của bảo hiểm

5. Ngân sách cấp năm 2010 (theo dự toán):

5.1. Kinh phí thường xuyên: 16.250 triệu đồng.

5.2. Kinh phí không thường xuyên:2.481 triệu đồng

Trong đó:

- Hỗ trợ cải tạo sửa chữa nhỏ hệ thống thoát nước:   1.500 triệu đồng

-  Đào tạo bồi dưỡng:                                                 31 triệu đồng

- Dự án tin học (CTMT):                                                      200 triệu đồng

- Đào tạo bồi dưỡng (CTMT):                                  150 triệu đồng

- Tăng cường CSVC (CTMT):                                             600 triệu đồng

- Nghiên cứư khoa học:                                                       637 triệu đồng

 

Nơi nhận:

-BGD&ĐT;                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- ĐU, BGH;

- Lưu VT, KHTC.

 

 

 

                                                                                      PGS.TSKH. Phạm Lê Hoà

Thông báo cũ hơn:

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm