Thông báo

Thông báo họp ban chỉ đạo theo văn bản số 21906/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo

20 Tháng Bảy 2010

     TR­UỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   BAN CHỈ ĐẠO                                            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc.

   

               Số:          TB-BCĐ                                   Hà Nội, Ngày  19 tháng  07 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

HỌP BAN CHỈ ĐẠO

 

         Thực hiện Văn bản số 21906/BGDĐT-GDĐH, ngày 22/04/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.

          Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-ĐHSPNTTW, ngày 10/06/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.

           Thực hiện Quyết định số 507/QĐ-ĐHSPNTTW, ngày 10/06/2010 của Trưởng Ban chỉ đạo Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, về việc thành lập các Tiểu Ban xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.

          Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các Tiểu ban giúp việc Nghiên cứu "Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo của Bộ GD&ĐT" đã được đăng trên Website của Bộ GD&ĐT và của Trường, chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện của lĩnh vực mình phụ trách, báo cáo Ban chỉ đạo:

 

          1. Thời gian:     8h30 phút, ngày 22/ 07/ 2009.

          2. Địa điểm:      Phòng họp 4

          Đề nghị các thành viên và các Tiểu ban thực hiện nghiêm túc, để buổi báo cáo đạt kết quả tốt.

         

                                                                                        TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                      PGS.TSKH. Phạm Lê Hoà

 

Thông báo cũ hơn: