Thông báo

Thông báo thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2010.

29 Tháng Mười 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Số:  920 /TB-TCCB

_____________

 

V/v thi nâng ngạch giảng viên chính,

giảng viên cao cấp năm 2010.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

 

               Hà Nội, ngày 25 tháng 10  năm 2010

 

 

 

Kính gửi: ………………..…………….…………………….

 

 

            Thực hiện nội dung công văn số 6946/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2010.

             Căn cứ vào nhu cầu sử dụng cán bộ, tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự thi, Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai các nội dung theo công văn số 6946/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19 tháng 10 năm 2010 tới toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị. Nếu đơn vị có cán bộ đủ điều kiện dự thi lập danh sách (giảng viên chính theo mẫu số 4a, giảng viên cao cấp theo mẫu số 4b) và hoàn thiện hồ sơ theo mẫu ban hành kèm theo công văn số 6946/BGDĐT-NGCBQLG gửi về phòng Tổ chức cán bộ vào trước ngày 04/11/2010. Nếu chậm so với thời gian trên, hồ sơ của cá nhân không có giá trị và lãnh đạo, cá nhân của đơn vị đó phải tự chịu trách nhiệm.

 

(Công văn số 6946/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 19/10/2010 và các

biểu mẫu đính kèm được download:CV GVC-GVCC 2010)

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH {để báo cáo};

- Website; (đăng thông báo)

- Các đơn vị ;

- Lưu VT, P.TCCB.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

 

(đã ký)

 

 

Vũ Văn Nguyên

 

 

 

 

 

Thông báo cũ hơn: