Thông báo

Thứ Ba28/04/20

Triệu tập các đồng chí về việc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Sáu24/04/20

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MS-TEAMS

Thứ Sáu24/04/20

THÔNG BÁO V/v triển khai các nội dung phục vụ công tác thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Sáu24/04/20

THÔNG BÁO V/v đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy

Thứ Năm23/04/20

Thông báo số 2 về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Tư22/04/20

Thông báo Kế hoạch hoạt động của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Sáu10/04/20

THÔNG BÁO V/v tạm hoãn tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ Tư08/04/20

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (07/11/1970 - 07/11/2020)

Thứ Tư08/04/20

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban, tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Tư08/04/20

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm