Thời khóa biểu và lịch thi học phần

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần (tín chỉ)

23 Tháng Hai 2022

 

Nội dung

Chi tiết

Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Xem chi tiết

Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Xem chi tiết

Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Xem chi tiết

Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Xem chi tiết

Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Xem chi tiết

Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Xem chi tiết

Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Xem chi tiết

Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Xem chi tiết

Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Xem chi tiết

Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Xem chi tiết