Đề án Tuyển sinh

Đề án tuyển sinh năm 2021

12 Tháng Tư 2021

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường

- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

- Sứ mệnh: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (ĐHSP Nghệ thuật TW) là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục nghệ thuật đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

+ Trụ sở: Số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

+ Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://www.spnttw.edu.vn


Chi tiết đề án tuyển sinh năm 2021 tại đây