Tra cứu văn bản

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021

Số/ký hiệu: 387/KH-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 15/03/2021
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Kế hoạch
Người ký: Hiệu trưởng PGS.TS Đào Đăng Phượng

        Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

        Căn cứ Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học;

        Căn cứ Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 về công tác pháp chế;

        Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021;

         Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục;

         Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2020 - 2021 với những nội dung sau đây....

          Nội dung chi tiết tại file đính kèm

Xem thêm: