Văn bản Hội đồng trường

Nghị quyết về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm học 2021 - 2022

Số/ký hiệu: 18/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT
Ngày ban hành: 30/08/2022
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Nghị quyết
Người ký: Chủ tịch HĐT

Xem thêm: