Thông báo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021 TẠI HỘI ĐỒNG CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

29 Tháng Mười 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021 

TẠI HỘI ĐỒNG CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

 

STT

Họ và tên

Ứng viên chức danh

Đơn vị công tác

Ngành

1

Trương Đại Lượng

Phó giáo sư

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Văn hóa

2

Phạm Minh Phong

Phó giáo sư

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

Nghệ thuật

3

Nguyễn Văn Thiên

Phó giáo sư

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Văn hóa

4

Nguyễn Thế Truyền

Phó giáo sư

Văn phòng đại diện Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật tại TP.HCM

Nghệ thuật

5

Đinh Công Tuấn

Phó giáo sư

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Văn hóa

 

 

 

Thông báo cũ hơn: