Thông báo

Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19

15 Tháng Mười Một 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số: 1700 /TB-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

   Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

      

THÔNG BÁO

Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19

 

            Ngày 12 tháng 11 năm 2021 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid -19.

            Chủ trì Hội nghị: Đ/c Đào Đăng Phượng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng ban phòng chống dịch Covid-19

            Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, trưởng các đơn vị.

            Trên cơ sở báo cáo của Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 và các ý kiến thảo luận của các thành viên BCĐ, Hội nghị đã thống nhất một số nội dung trọng tâm như sau:

            1. Tiếp tục, tăng cường công tác truyền thông cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên về các biện pháp phòng chống Covid-19;

            2. Kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong giai đoạn hiện tại;

            3. Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm quy định 5k của Bộ Y tế. Trung thực trong Khai báo y tế, quét mã QR code khi đến Trường, hạn chế đi lại giữa các đơn vị khi không có việc cần thiết;

            4. Phòng Tổ chức - Hành chính rà soát việc quét mã QR của Trường làm cơ sở cho việc chấm công đi lảm hàng ngày của cán bộ, giảng viên; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh.

            5. Các đơn vị duy trì việc báo cáo tình hình sức khỏe của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường, các trường hợp đi, đến nơi có dịch bệnh hoặc tiếp xúc với người mắc, nghi mắc Covid-19, Báo cáo số liệu cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên tiêm Vắc xin cho Ban chỉ đạo trước 15h00 hàng ngày. Cán bộ, giảng viên khi ra khỏi TP.Hà Nội phải làm đơn, xin xác nhận của đơn vị và được sự đồng ý của Ban giám hiệu;

            6. Từng đơn vị xây dựng kịch bản hoạt động khi sinh viên trở lại trường học tập trung. Giao phòng Đào tạo làm đầu mối xây dựng kịch bản, phương án khi học viên, sinh viên trở lại trường;

            7.  Các đơn vị chủ động tổng vệ sinh để chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập trung.

            8. Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác Đào tạo xây dựng phương án tuyển sinh năm học 2022 - 2023.

            Trên đây là thông báo kết luận tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, đề nghị các đơn vị phổ biến, chỉ đạo tới các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên nghiêm thức thực hiện.

 

Nơi nhận:

   - Website (đăng TB);

   - Lưu VT, TC-HC(02).

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

(đã ký)

 

 

Cao Xuân Thu

 

 

Thông báo cũ hơn: