Video clip

dự án “Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” – MOTIVE (Monitoring trends in Vietnamese graduates employment)

13 Tháng Tư 2021

Hội thảo tập huấn dự án “Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” – MOTIVE (Monitoring trends in Vietnamese graduates employment) đã tổ chức hội thảo tập huấn tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Dự án do quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022 thông qua Hiệp hội các trường đại học Alma Laurea (Italia).

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm