Video clip

dự án “Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” – MOTIVE (Monitoring trends in Vietnamese graduates employment)

5 days ago

Hội thảo tập huấn dự án “Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” – MOTIVE (Monitoring trends in Vietnamese graduates employment) đã tổ chức hội thảo tập huấn tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Dự án do quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022 thông qua Hiệp hội các trường đại học Alma Laurea (Italia).

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm