Tra cứu điểm tuyển sinh

Nếu nhập số báo danh chỉ nhập phần số