Dự án quốc tế

1. Dự án theo dõi xu hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp MOTIVE

2. Dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận việc làm cho thanh niên và người tốt nghiệp ở Việt Nam” (VOYAGE)