Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Đào Sỹ Vinh và Quách Viết Đẩu Nam (K5) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

09 Tháng Giêng 2019

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 05/01/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 5 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh - Phản biện 1, PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi - Phản biện 2, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Ủy viên, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

          Học viên: Quách Viết Đẩu Nam

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Văn Doanh

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh - Phản biện 1 đọc nhận xét

luận văn của học viên Quách Viết Đẩu Nam

Tóm tắt nội dung: Nằm ở phía Bắc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, xã Phú Sơn còn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử - văn hóa có giá trị văn hóa tinh thần quan trọng đối với nhân dân địa phương; được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xếp hạng. Trong những năm qua công tác bảo tồn và phát huy di tích đã được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. Nhằm nâng cao công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã, tác giả luận văn “Quản lý di tích lịch sử - văn hóa xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình” đã nghiên cứu chỉ rõ thực trạng quản lý di tích ở địa phương, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, phát huy các giá trị của di tích.

          Xếp loại: Giỏi

          Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Phản biện 1, PGS.TS. Ngô Văn Doanh - Phản biện 2, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh - Ủy viên, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa ở xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

          Học viên: Đào Sỹ Vinh

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi

Tóm tắt nội dung: Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm xây dựng văn hóa, lối sống và con người phù hợp với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới. Là một xã thuộc thành phố Ninh Bình, xã Ninh Nhất trong những năm qua có sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… Lựa chọn đề tài “Xây dựng đời sống văn hóa ở xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình” tác giả luận văn đã nghiên cứu toàn diện công tác xây dựng đời sống văn hóa xã Ninh Nhất. Qua đó, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý trong thời gian tiếp theo.

Xếp loại: Giỏi

Hai học viên Đào Sỹ Vinh, Quách Viết Đẩu Nam

chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm