Cơ cấu tổ chức

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                     Điện thoại Văn phòng: 04. 38546516
                                     E-mail: hathihoa@spnttw.edu.vn

 

 

Trưởng phòng:

PGS.TS. GVC. Hà Thị Hoa 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

ThS. Lê Hồng Thư

 

 

 

 

I. Chức năng: Tham mưu trình Ban Giám hiệu về quản lý, thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường.

 

II. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác, các quy định, quy chế về quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ (KHCN) của trường sau khi được Ban Giám hiệu phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN. Thực hiện chế độ báo cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm theo quy định hiện hành về KHCN

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo KHCN

- Phối hợp với các phòng chức năng thẩm định việc thành lập tổ chức dịch vụ KHCN; giải quyết những vấn đề về an toàn bảo hộ lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến hoạt động KHCN và Môi trường của trường.

- Quản lý các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, giới thiệu các thành tựu khoa học và kỹ thuật tiến bộ với các cá nhân, đơn vị tổ chức đào tạo,... có liên quan.

- Quản lý Cán bộ, viên chức và các tài sản thuộc Phòng KHCN theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

III. Phân công nhiệm vụ

 1. Hà Thị Hoa – Trưởng phòng

Email: Hahoa1966@gmail.com

Trưởng phòng, chịu trách nhiệm chung về công tác của phòng và các công việc cụ thể sau:

- Lập kế hoạch KHCN và Môi trường hàng năm, phối hợp với khoa, phòng, ban trong trường… để lên kế hoạch quản lý, kiểm tra công tác NCKH các đơn vị;

- Nghiên cứu, xây dựng, chỉnh sửa các văn bản về KHCN, đề xuất các cải tiến, đổi mới, thẩm định chuyển giao,.... về công tác KHCN, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo;

- Căn cứ kế hoạch ngân sách KHCN được Bộ phê duyệt hàng năm, lên kế hoạch chi kinh phí KHCN của Nhà trường;

- Quản lý các đề tài KHCN của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Tổ chức các Hội nghị khoa học; tập huấn, semina,... về nghiên cứu khoa học công nghệ và môi trường. Đề xuất và tổ chức thực hiện các vấn đề bồi dưỡng nâng cao trình độ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường cho cán bộ, giảng viên và sinh viên;

- Tham gia biên tập Kỷ yếu khoa học;

- Thư ký Hội đồng khoa học và đào tạo Trường;

- Công tác thi đua của phòng;

- Theo dõi các dự án, đề án về KHCN;

- Phối hợp làm việc với các phòng ban trong trường;

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường, thi đua khen thưởng của phòng và Lý lịch hồ sơ nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong Trường

2. Lê Hồng Thư – Phó Trưởng phòng

Email:Lehongthu@spnttw.edu.vn

* Công tác chuyên môn:

 Phó trưởng phòng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Tổng hợp và viết các báo cáo Bộ, cơ quan chức năng ngang Bộ chủ quản;

- Quản lý theo dõi các đề tài cấp trường;

- Ký các văn bản không thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ;

- Phụ trách nhiệm vụ cơ sở vật chất của phòng;

- Phụ trách công tác Công đoàn của phòng;

- Theo dõi và tổng hợp công tác thi đua nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên toàn trường;

- Quản lý và theo dõi việc tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo tháng;

- Phụ trách việc đánh máy, in ấn tài liệu phục vụ yêu cầu khoa học công nghệ và môi trường;

- Dự thảo kế hoạch, các công văn, quyết định và phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu;

* Công tác kiêm nhiệm:

- Ủy viên Ban chấp hành Công Đoàn trường;

- Chủ tịch Công Đoàn Hiệu Bộ I;

- Ủy viên Ban Thanh tra Nhân Dân;

- Ủy viên Chi bộ Hiệu bộ I

3.Tạ Anh Ngọc – Phó Trưởng phòng

Email: ngocta1984@gmail.com

 Phó trưởng phòng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Quản lý theo dõi phần mềm đề tài NCKH các cấp;

- Quản lý theo dõi đề tài NCKH cấp Khoa và của sinh viên;

- Tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học (kể cả nghiên cứu khoa học được quy đổi) như: bài viết, chương trình biểu diễn, tác phẩm,... của cán bộ, giảng viên trong trường;

- Theo dõi và quản lý phần mềm về Lý lịch hồ sơ khoa học của cán bộ giảng viên trong trường;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu

 

4. Phạm Nguyễn Thi Ngọc – Chuyên viên

Email:phamnguyenngoc1612@yahoo.com

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Công tác văn phòng;

- Tiếp nhận, theo dõi và triển khai đề tài nghiên cứu KHCN cấp trường;

- Tập hợp và xử lý các công văn không thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học;

- Tổng hợp viết báo cáo tuần, tháng

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi trưởng phòng yêu cầu.

 

5.  Ngô Kim Phụng – Chuyên viên

Email: Phungspnttw@yahoo.com.vn

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Tiếp nhận, theo dõi và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ;

- Tiếp nhận, theo dõi và xử lý hồ sơ Semina, hội thảo, hội nghị, tập huấn,.... NCKH cấp Bộ;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

 

         6. Nguyễn Thị Minh Thắng – Chuyên viên

           Email: nguyentmthang81@gmail.com

          Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

          - Tổng hợp, theo dõi và triển khai đề tài KHCN cấp trường,cấp Khoa và của sinh viên;

          - Tiếp nhận, theo dõi và xử lý hồ sơ Semina, hội thảo, hội nghị, tập huấn,... NCKH cấp Khoa và của sinh viên;

          - Tổng hợp công tác thi đua khen thưởng của phòng;

          - Thư ký các cuộc họp phòng;

        - Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.