Cơ cấu tổ chức

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024. 3854.6516

Email: phongkhcn@spnttw.edu.vn

 

 

 

           PGS.TS.GVC.Hà Thị Hoa

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ Văn hóa học

- Chức danh: Trưởng phòng

- E-mailhathihoa@spnttw.edu.vn

 

         

          ThS. Lê Thị Hiền

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

 - Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mailhientienganh1975@gmail.com

 

          

 

          ThS. Lê Hồng Thư

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-maillehongthu@spnttw.edu.vn

 

 

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: nguyenminhnguyet69@yahoo.com

 

 

 

Căn cứ vào QĐ số 08/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 05 tháng 01 năm 2018 Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế. Nay Phòng KHCN&HTQT xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phân công, nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức thuộc đơn vị như sau:

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị

1.1. Chức năng

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án, kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ về hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. 

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng chương trình, kế hoạch khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế hàng năm, dài hạn của Nhà trường. Tham mưu tổ chức quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế;

- Khai thác các nguồn vốn hoạt động khoa học công nghệ; tổ chức, tham gia tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đề xuất Hiệu trưởng quyết định phân bổ nguồn vốn cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tham mưu tổ chức các hội nghị khoa học và công nghệ;HTQT

- Quản lý các hoạt đông chuyển giao công nghệ trong phạm vi toàn Trường; hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhận trong việc khai thác các đề tài, dự án, hợp đồng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; quản lý tiến độ thực hiện đề tài khoa học của cán bộ viên chức và tham mưu công tác nghiệm thu đề tài khoa học của cán bộ viên chức theo quy định hiện hành (đề tài cấp Bộ và SV)

- Là đầu mối tham mưu thực hiện công tác biên tập tài liệu, ấn phẩm khoa học. Xây dựng, quản lý hồ sơ công trình khoa học của trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường tìm kiếm đối tác trong đào tạo, NCKH, HTQT và nâng cao năng lực cán bộ về NCKH và công nghệ;

- Triển khai nhiệm vụ KHCN, Môi trường, HTQT cấp Bộ và của Sinh viên;

- Tham mưu thực hiện chức năng điều phối công tác đối ngoại; thực hiện công tác lễ tân đón các đoàn khách quốc tế;

- Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên nghành;

- Tham mưu BGH để thực hiện các dự án, chương trình liên kết đào tạo quốc tế;

- Quản lý cán bộ, tài sản, hồ sơ KHCN và MT, quyền sở hữu trí tuệ, HTQT theo các văn bản quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.         

III. Phân công nhiệm vụ

1.  Hà Thị Hoa

Trình độ C/môn: Tiến sĩ Văn hóa học

Chức danh: Trưởng phòng

E-mail:  hathihoa@spnttw.edu.vn

Trưởng phòng, chịu trách nhiệm chung về công tác của phòng và các công việc cụ thể sau:

- Lập kế hoạch KHCN dài hạn, trung hạn, hàng năm (kinh phí, hội thảo, hội nghị, đề tài, dự án...) và phối hợp với khoa, phòng, ban trong trường… thực hiện nhiệm vụ phát triển ĐT&KHCN Nhà trường;

- Nghiên cứu, xây dựng, chỉnh sửa các văn bản về KHCN, đề xuất các cải tiến, đổi mới, thẩm định chuyển giao,...về công tác KHCN, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo;

- Tham mưu tổ chức quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và MT, hợp tác quốc tế;

- Tổ chức các Hội nghị khoa học; tập huấn, semina,... về KHCN. Đề xuất và tổ chức thực hiện các vấn đề bồi dưỡng nâng cao trình độ thuộc lĩnh vực KHCN&MT cho cán bộ, giảng viên và sinh viên;

- Tham mưu thực hiện chức năng điều phối công tác đối ngoại; thực hiện công tác lễ tân đón các đoàn khách quốc tế;

- Tham mưu BGH để thực hiện các dự án, chương trình liên kết đào tạo quốc tế;

- Ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực KHCN&MT, HTQT trước khi trình, báo cáo Hiệu trưởng/BGH ký gửi đi.

2. Lê Hồng Thư

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-maillehongthu@spnttw.edu.vn

Phó trưởng phòng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Tổng hợp và viết các báo cáo Bộ, cơ quan chức năng ngang Bộ chủ quản;

- Nghiên cứu, xây dựng, chỉnh sửa các văn bản về lĩnh vực mình phụ trách để tham mưu, đề xuất với Trưởng phòng trong công tác KHCN&HTQT.

- Ký các văn bản không thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ;  Ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách trước khi trình, báo cáo Trưởng phòng ký gửi đi.

- Phụ trách kiểm định chất lượng;

- Phụ trách cơ sở vật chất của Phòng;

- Quản lý, tổng hợp và theo dõi hồ sơ lý lịch khoa học của CB, GV toàn trường; Các nhà khoa học; Tổng hợp thống kê bài báo, nghiên cứu, tham luận, chương trình nghệ thuật, triển lãm, giải thưởng ... của CB, GV, HV, SV toàn trường có liên quan đến NCKH; Quy đổi giờ NCKH của cán bộ giảng viên;

- Quản lý, theo dõi việc tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo tháng;

- Phối hợp với các thành viên trong Phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu;

 

3. Lê Thị Hiền

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mailhientienganh1975@gmail.com

Phó trưởng phòng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về đào tạo, giáo dục nghệ thuật thuộc lĩnh vực HTQT (với đối tác nước ngoài về đào tạo, bồi dưỡng, NCKH và MT, chuyển giao công nghệ, hợp tác song phương, biễu diễn, triển làm, hội thi, dự thi, quảng bá, liên kết đào tạo, NCKH giáo dục nghệ thuật...).

- Nghiên cứu để tham mưu cho Trưởng phòng xây dựng, chỉnh sửa các văn bản và tổ chức triển khai quản lý lĩnh vực KHCN&HTQT; đề xuất các cải tiến, đổi mới,  quy trình và cách thức thực hiện hợp đa phương, song phương... quốc tế; quy đổi, chuyển giao, cộng nhận... tác các chương trình biểu diễn NT, triển lãm, giải thưởng, bài báo, hội nghị, hội thảo về KHCN quốc tế ở trong và ngoài nước...

- Tham mưu, giúp việc cho trưởng phòng trong việc mở rộng tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh và tăng cường chất lượng hoạt động HTQT;

- Tham mưu cho trưởng phòng về các hoạt động HTQT; tổng hợp, báo cáo, tổng kết... các hoạt động HTQT.                                                                                                

- Ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực HTQT trước khi trình, báo cáo Trưởng phòng ký gửi đi. Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

4. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: nguyenminhnguyet69@yahoo.com

5. Ngô Thị Kim Phụng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa

Chức danh: Chuyên viên

E-mailPhungtuanquangspnttw@gmail.com

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Tiếp nhận, theo dõi và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (KHCN&MT)

- Công tác Công đoàn Phòng KHCN;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu. 

- Ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách trước khi trình, báo cáo Trưởng phòng ký gửi đi.

6. Nguyễn Thị Minh Thắng

Trình độ C/môn: Cử nhân GDTC

Chức danh: Chuyên viên

E-mailnguyenthangkhcn81@gmail.com

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Phụ trách, thực hiện toàn bộ công tác Văn phòng;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

- Công tác Thi đua Phòng KHCN;

- Phụ trách trang Website của phòng

- Ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách trước khi trình, báo cáo Trưởng phòng ký gửi đi.

7. Hà Thị Thu thùy

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa

Chức danh: Chuyên viên

E-mailhathuthuy19891975@gmail.com

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Tiếp nhận, theo dõi và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên;

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu HTQT; hỗ trợ cùng công tác văn phòng về khâu hậu cần cho các đoàn đến, đoàn đi thuộc lĩnh vực HTQT;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

- Ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách trước khi trình, báo cáo Trưởng phòng ký gửi đi.

8. Trần Thị Phương

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: ..................

Nghỉ thai sản, sẽ phân công sau.

9. ThS. Tạ Thị Lan Phương

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

- Chức danh: Chuyên viên

- Email: lanphuongspnttw@gmail.com

10. Vũ Thị Hồng Thanh

- Trình độ C/môn: Cử nhân  Sư phạm Ngoại ngữ

- Chức danh: Chuyên viên

Email: thanhspnttw@gmail.com 

11. Phạm Thu Quỳnh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Quốc tế học

- Chức danh:  Chuyên viên

- E-mailthuquynh0801@gmail.com

 

 

 

Quay lại