Cơ cấu tổ chức

Phòng Khoa học Công nghệ

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024. 3854.6516

Email: phongkhcn@spnttw.edu.vn

 

 

 

           PGS.TS.GVC.Hà Thị Hoa

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ Văn hóa học

- Chức danh: Trưởng phòng

- E-mailhathihoa@spnttw.edu.vn

          ThS. Lê Hồng Thư

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-maillehongthu@spnttw.edu.vn

         

        

 

 

          

 

          

 

 

I. Chức năng

Là đơn vị thuộc trường ĐHSP Nghệ thuật TW, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án, kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ về hoạt độngKhoa học Công nghệ.

II. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch Khoa học Công nghệhàng năm, dài hạn của Nhà trường. Tham mưu tổ chức quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai kế hoạch hoạt độngKhoa học Công nghệ.

- Khai thác các nguồn vốn hoạt động Khoa học Công nghệ; tổ chức, tham gia tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đề xuất Hiệu trưởng quyết định phân bổ nguồn vốn cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tham mưu tổ chức các hội nghị Khoa học Công nghệ.

- Quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ trong phạm vi toàn Trường; hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong việc khai thác các đề tài, dự án, hợp đồng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; quản lý tiến độ thực hiện và công tác nghiệm thu đề tài khoa học của cán bộ, viên chức theo quy định hiện hành. 

- Là đầu mối tham mưu thực hiện công tác biên tập tài liệu, ấn phẩm khoa học. Xây dựng, quản lý hồ sơ công trình khoa học của trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường tìm kiếm đối tác về Nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực cán bộ về nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Thực hiện các quy định, quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng. 

                                                                                                 

Quay lại