Cơ cấu tổ chức

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024. 3854.6516

Email: phongkhcn@spnttw.edu.vn

 

 

 

           PGS.TS.GVC.Hà Thị Hoa

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ Văn hóa học

- Chức danh: Trưởng phòng

- E-mailhathihoa@spnttw.edu.vn

 

         

          TS. Đỗ Việt Hùng

- Trình độ C/môn: TS chuyên ngành kinh tế phát triển

 - Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: doviethung@spnttw.edu.vn

 

          

 

          ThS. Lê Hồng Thư

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-maillehongthu@spnttw.edu.vn

 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Phòng KHCN&HTQT phân công, nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức thuộc đơn vị như sau:

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị

1.1. Chức năng

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (KHCN&HTQT) có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án, kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ về hoạt động KHCN&HTQT.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng chương trình, kế hoạch khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế hàng năm, dài hạn của Nhà trường. Tham mưu tổ chức quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai kế hoạch hoạt động KHCN&HTQT;

- Khai thác các nguồn vốn hoạt động khoa học công nghệ; tổ chức, tham gia tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đề xuất Hiệu trưởng quyết định phân bổ nguồn vốn cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tham mưu tổ chức các hội nghị KHCN&HTQT .

- Quản lý các hoạt đông chuyển giao công nghệ trong phạm vi toàn Trường; hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhận trong việc khai thác các đề tài, dự án, hợp đồng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; quản lý tiến độ thực hiện đề tài khoa học của cán bộ viên chức và tham mưu công tác nghiệm thu đề tài khoa học của cán bộ viên chức theo quy định hiện hành (đề tài cấp Bộ và SV)

- Là đầu mối tham mưu thực hiện công tác biên tập tài liệu, ấn phẩm khoa học. Xây dựng, quản lý hồ sơ công trình khoa học của trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường tìm kiếm đối tác trong đào tạo, NCKH, HTQT và nâng cao năng lực cán bộ về NCKH và công nghệ;

- Triển khai nhiệm vụ KHCN, Môi trường, HTQT cấp Bộ và của Sinh viên;

- Tham mưu thực hiện chức năng điều phối công tác đối ngoại; thực hiện công tác lễ tân đón các đoàn khách quốc tế;

- Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên ngành;

- Tham mưu BGH để thực hiện các dự án, chương trình liên kết đào tạo quốc tế;

- Quản lý cán bộ, tài sản, hồ sơ KHCN và MT, quyền sở hữu trí tuệ, HTQT theo các văn bản quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.                                                                                                                                                                            

II. Xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

2.1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

1

Hà Thị Hoa - Trưởng Phòng

Email: Hahoa1966@gmail.com; hathihoaspnttw@edu.vn

 

Trưởng phòng, chịu trách nhiệm chung về công tác của phòng và các công việc cụ thể sau:

- Lập kế hoạch KHCN dài hạn, trung hạn, hàng năm (kinh phí, hội thảo, hội nghị, đề tài, dự án...) và phối hợp với khoa, phòng, ban trong trường… thực hiện nhiệm vụ phát triển KHCN&HTQT của Nhà trường;

- Nghiên cứu, xây dựng, chỉnh sửa các văn bản về KHCN&HTQT đề xuất các cải tiến, đổi mới, thẩm định chuyển giao,...về công tác KHCN, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo;

- Tham mưu tổ chức quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và MT, KHCN&HTQT;

- Tổ chức các Hội nghị khoa học; tập huấn, semina,... về KHCN&HTQT; Đề xuất và tổ chức thực hiện các vấn đề bồi dưỡng nâng cao trình độ thuộc lĩnh vực MT, KHCN&HTQT cho cán bộ, giảng viên và sinh viên;

- Tham mưu thực hiện chức năng điều phối công tác đối ngoại; thực hiện công tác lễ tân đón các đoàn khách quốc tế;

- Tham mưu BGH để thực hiện các dự án, chương trình liên kết đào tạo quốc tế;

- Ký xác nhận Hồ sơ Khoa học của CBGV toàn trường; Ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực KHCN&MT, HTQT trước khi trình, báo cáo Hiệu trưởng/BGH ký gửi đi.

2

Lê Hồng Thư - Phó Trưởng phòng

Email:Lehongthu@spnttw.edu.vn

 

Phó trưởng phòng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Tổng hợp và viết các báo cáo Bộ, cơ quan chức năng ngang Bộ chủ quản;

- Nghiên cứu, xây dựng, chỉnh sửa các văn bản về lĩnh vực mình phụ trách để tham mưu, đề xuất với Trưởng phòng trong công tác KHCN&MT.

- Ký các văn bản không thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ; Ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách trước khi trình, báo cáo Trưởng phòng.

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng về KHCN&MT;

- Phụ trách cơ sở vật chất của Phòng;

- Tổng hợp thống kê bài báo, nghiên cứu, tham luận, chương trình nghệ thuật, triển lãm, giải thưởng ... của CB, GV, HV, SV toàn trường có liên quan đến NCKH; Quy đổi giờ NCKH của cán bộ giảng viên;

- Quản lý, theo dõi việc tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo tháng;

- Phối hợp với các thành viên trong Phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu;

3

Đỗ Việt Hùng - Phó Trưởng phòng

Email: 

Phó trưởng phòng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về đào tạo, giáo dục nghệ thuật thuộc lĩnh vực HTQT (với đối tác nước ngoài về đào tạo, bồi dưỡng, NCKH và MT, chuyển giao công nghệ, hợp tác song phương, biễu diễn, triển làm, hội thi, dự thi, quảng bá, liên kết đào tạo, NCKH giáo dục nghệ thuật...).

- Tham mưu, giúp việc cho trưởng phòng trong việc mở rộng tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh và tăng cường chất lượng hoạt động HTQT;

- Tham mưu cho trưởng phòng về các hoạt động HTQT; - Tổng hợp và viết báo Bộ các CQ khác  (Bộ, ngành...) về hoạt động HTQT;                                                                                                

- Ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực HTQT trước khi trình, báo cáo Trưởng phòng ký gửi đi.

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

2.2. Vị trí việc làm của chuyên viên phụ trách KHCN

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

4

Ngô Thị Kim Phụng

Email: Phungtuanquang

spnttw@gmail.com

 

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Tiếp nhận, theo dõi và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp NN (KHCN&MT)

- Công tác Công đoàn Phòng KHCN và Quỹ phòng;

- Hồ sơ các Hội đồng KH&ĐT Trường, Khoa, Bộ môn (nếu có)

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu. 

- Ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách trước khi trình, báo cáo Trưởng phòng ký gửi đi.

5

Tạ Thị Lan Phương

Email:phuongbaohan6886@

gmail.com

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Tiếp nhận, theo dõi và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (KHCN&MT);

- Nghiên cứu đề xuất các cải tiến, đổi mới, quy trình và cách thức thực hiện MT, KHCN&HTQT (kể cả đa phương, song phương... quốc tế);

- Tham gia tổng hợp và dịch một số bài viết hội thảo, hội nghị, tọa đàm về chuyên ngành VHNT và AN;

 - Tổng hợp các công trình quy đổi, chuyển giao, công nhận... các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giải thưởng, bài báo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm... quốc tế ở trong và ngoài nước... các Khoa SPAN, Piano, TN.

6

Vũ Thị Hồng Thanh

Email:thanhspnttw@gmail.com

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

-  Tiếp nhận, theo dõi và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa (KHCN&MT);

- Quản lý hồ sơ và thực hiện toàn bộ nhiệm vụ công tác thi đua của phòng;

- Quản lý, theo dõi hồ sơ khoa học của toàn bộ CBGV trong trường.

- Tổng hợp các công trình quy đổi, chuyển giao, công nhận... các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, giải thưởng, bài báo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm... ở trong và ngoài nước... các Khoa VHNT, SĐH, GDDC.

7

Hà Thị Thu Thùy

Email:Thuyha101089@gmail.com

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Tiếp nhận, theo dõi và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên;

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu MT, KHCN; hỗ trợ công tác văn phòng về khâu hậu cần khi có các đoàn đến, đoàn đi thuộc lĩnh vực HTQT khi Trưởng phòng yêu cầu;

- Công tác văn phòng về KHCN&MT;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

- Ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách trước khi trình, báo cáo Trưởng phòng ký gửi đi.

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

2.3. Vị trí việc làm của chuyên viên phụ trách HTQT

 

 

 

8

Nguyễn Thị Minh Thắng

Email:nguyenthangkhcn81@gmail.com

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

- Nghiên cứu xây dựng, soạn thảo và xử lý các văn bản lĩnh vực HTQT;

- Phụ trách, thực hiện toàn bộ công tác Văn phòng  về HTQT; Lưu trữ hồ sơ, tài liệu HTQT; 

 - Quản lý Hồ sơ cán bộ, GV đi nước ngoài không thuộc lĩnh vực công tác về ĐT, KHCN&HTQT;

- Hồ sơ, thủ tục GS, PGS;

- Tổng hợp các công trình quy đổi, chuyển giao, công nhận... các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, giải thưởng, bài báo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm... ở trong và ngoài nước... các Khoa TKĐT, TKTT, CNM, SPMT;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Phạm Thu Quỳnh

Email:thuquynh0801@gmail.com

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc cụ thể sau:

-  Nghiên cứu xây dựng, soạn thảo và xử lý các văn bản lĩnh vực HTQT;

- Quản lý hồ sơ và công tác dự án KHCN&HTQT;

- Quản lý Hồ sơ cán bộ, GV đi công tác ở nước ngoài thuộc lĩnh vực KHCN&HTQT;

- Thảo một số quyết định, công văn, báo cáo đi và đến thuộc lĩnh vực HTQT khi Trưởng phòng yêu cầu; 

- Tổng hợp các công trình quy đổi, chuyển giao, công nhận... các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, giải thưởng, bài báo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm... ở trong và ngoài nước... của CB, GV thuộc các phòng ban và trung tâm;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

 

 

 

 

 

10

Trần Thị Phương

Email:phuongtranspnttw@gmail.com

- Phụ trách trang Website của phòng KHCN&HTQT

- Xử lý văn bản đi và đến thuộc nội bộ;

- Tổ chức triển khai, tổng hợp bài viết các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý và triển khai kỷ yếu NCKH, MT&HTQT và Giáo trình, TLTK...

-  Ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách trước khi trình, báo cáo Trưởng phòng ký gửi đi.

- Phối hợp với các thành viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

Quay lại

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm