Cơ cấu tổ chức

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

 

             Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                          Điện thoại Văn phòng: 043.8547300

 

 

Trưởng phòng:

Ths. Lê Ngọc Chiến

 

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tú

Phó trưởng phòng:

ThS. Đồng Văn Thuật

 

 

         Căn cứ Quyết định số 913/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 26/10/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quy định về tổ chức và quản lý Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Phòng Công tác HSSV thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực công tác sinh viên.

II. Nhiệm vụ:

* Quản lý sinh viên:

- Lập kế hoạch, đề xuất và triển khai các biện pháp quản lý sinh viên.

- Tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý sinh viên.

            * Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống và kỹ năng sinh viên:

 - Thực hiện nhiệm vụ giáo dục sinh viên qua việc phối hợp giữa trường, gia đình và xã hội.

- Thường xuyên nắm bắt diễn biến t­ư tưởng để có biện pháp giáo dục sinh viên.

- Chủ trì, triển khai các đợt sinh hoạt chính trị cho sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động thi đua trong sinh viên. Là đầu mối, phối hợp với các Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và hoạt động xã hội cho sinh viên.

* Thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên:

            - Tổ chức hướng dẫn, đánh giḠxét điểm rèn luyện, điểm học bổng cho sinh viên theo từng học kỳ.

            - Thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi, trợ cấp xã hội, khen th­ưởng, kỷ luật của sinh viên.

            - Triển khai các công tác khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên.

 

 III. Phân công nhiệm vụ

  1. Lưu Thị Phát - Trưởng phòng 

Email: luuthiphat@spnttw.edu.vn

          Chịu trách nhiệm chung của phòng Công tác Học sinh - Sinh viên. Tham mưu giúp Ban giám hiệu thực hiện quản lý nhà nước về công tác sinh viên. Trực tiếp thực hiện các công việc sau:

         - Công tác chính trị tư tưởng, nhân sự, thi đua khen thưởng của đơn vị.

         - Xây dựng các Kế hoạch và điều hành quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo.

         - Thừa lệnh Hiệu trưởng ký xác nhận các giấy tờ liên quan tới sinh viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng được phụ trách.

         - Tham mưu cho Ban giám hiệu các Quyết định khen thưởng và kỷ luật sinh viên trong quá trình đào tạo.

         - Giải quyết các ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách của sinh viên trong Nhà trường và các đơn vị đào tạo liên kết.

         - Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch -Tài chính, khoa TC& ĐTLK và các trường liên kết quản lý sinh viên theo qui định. 

        

2. Nguyễn Thị Ngọc Tú - Phó Trưởng phòng

         Email:nguyenthingoctu@spnttw.edu.vn

         Tham mưu giúp Trưởng phòng và thực hiện các nhiệm vụ sau:

         - Thực hiện các văn bản báo cáo về Công tác Học sinh Sinh viên với Bộ và Ban giám hiệu Nhà trường.

         - Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị đầu năm học, cuối khoá học cho sinh viên  và các buổi sinh hoạt ngoại khóa của sinh viên.

       - Chịu trách nhiệm giám sát, giải quyết công việc liên quan của khoa Sư phạm Âm nhạc, Thanh nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và Mỹ thuật Cơ sở.

         - Tổng hợp điểm rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội từng học kỳ của sinh viên.

         - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

3. Đồng Văn Thuật - Phó Trưởng phòng

       Email: dongvanthuat82@gmail.com

        Tham mưu giúp Trưởng phòng và thực hiện các nhiệm vụ sau:

         - Chịu trách nhiệm giám sát, giải quyết công việc liên quan của khoa Văn hóa Nghệ thuật, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang.

         - Triển khai việc quản lý sinh viên trong ký túc xá và xử lý các vụ việc xảy ra trong sinh viên nội trú và đăng ký tạm trú của sinh viên Lào.

         - Tổng hợp báo cáo số liệu sinh viên nam trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự ra trường - nhập trường hàng năm với Ban chấp hành quân sự Quận Hà Đông.
         - Triển khai thực hiện mua Bảo hiểm Y tế  của sinh viên theo học tại trường.

         - Thực hiện các việc chuyên môn Khoa Tại chức- Đào tạo liên kết trong quá trình đào tạo:

        + Quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên, làm hồ sơ trích ngang; Lập danh sách sinh viên thuộc diện chính sách của từng khóa/tỉnh.

          + Chủ động đối chiếu bằng Trung cấp, Cao đẳng, kiểm tra hồ sơ sinh viên báo cáo Trưởng phòng;

          -  Trả hồ sơ sinh viên đã tốt nghiệp của các hệ đào tạo.

          - Thực hiện các công việc của tổ tư vấn và công việc khác do Trưởng phòng phân công

  

 

4. Nguyễn Văn Ngọc - Tổ trưởng tổ Ký túc xá

         Email: ngocnttw@yahoo.com.vn

          Phụ trách tổ Ký túc xá và cơ sở vật chất Ký túc xá.

         - Quản lý sinh viên Ký túc xá theo "Quy chế Công tác Học sinh sinh viên nội trú" và Nội quy của Nhà trường.

         - Thực hiện sắp xếp chỗ ở cho sinh viên và quản lý cơ sở vật chất tại Ký túc xá.

         -  Quản lý hồ sơ sinh viên nội trú.

         - Quản lý nhân sự của tổ Ký túc xá và phân công trực bảo vệ 24/24 giờ trong ngày, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm vệ sinh tạo môi trường tốt cho sinh viên ăn, ở, sinh hoạt, tự học và tham gia hoạt động ngoại khóa.

         - Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng phân công.

 

5. Đỗ Thị Vân Anh - Chuyên viên,   

      Email: vananh23379@gmail.com

          - Thực hiện các việc chuyên môn của Khoa Thiết kế Thời trang, khoa Văn hóa - Nghệ thuật trong quá trình đào tạo:

         + Quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên, làm hồ sơ trích ngang, danh sách sinh viên thuộc diện ưu đãi và trợ cấp xã hội từng năm học.

         + Làm điểm học bổng, trợ cấp xã hội, điểm rèn luyện và thi đua khen thưởng từng học kỳ/ từng năm học/ toàn khoá.

         - Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng phân công.

 

 

6. Hà Thọ Kiên - chuyên viên

       Email: hathokien1975@yahoo.com.vn

         - Thực hiện công tác chuyên môn Khoa Sư phạm Mỹ thuật và Mỹ thuật cơ sở trong quá trình đào tạo:

         + Quản lý hồ sơ nhập học của Sinh viên Khoa SPMT, Khoa MTCS: làm hồ sơ trích ngang, danh sách sinh viên thuộc diện ưu đãi và trợ cấp xã hội từng năm học,

         + Làm điểm học bổng, trợ cấp xã hội, điểm rèn luyện và thi đua khen thưởng từng học kỳ/ từng năm học/ toàn khoá.

         - Thực hiện báo cáo Bộ GDĐT số liệu sinh viên trúng tuyển nhập học theo mẫu biểu yêu cầu của Bộ.

          - Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng phân công.

 

 

7. Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên

       Email: nanglamchieu@gmail.com

         - Thực hiện công tác chuyên môn Khoa SPAN trong quá trình đào tạo:

         + Quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên, làm hồ sơ trích ngang, danh sách sinh viên thuộc diện ưu đãi và trợ cấp xã hội từng năm học.

         + Làm điểm học bổng, trợ cấp xã hội, điểm rèn luyện và thi đua khen thưởng từng học kỳ/ từng năm học/ toàn khoá.

         - Tham gia các công việc khác do lãnh đạo Phòng phân công.

 

8. Trần Hiếu Trung - Chuyên viên

        Email:tranthihieutrung@gmail.com

         - Thực hiện các việc chuyên môn khoa Thiết kế Đồ họa trong quá trình đào tạo:

         + Quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên, làm hồ sơ trích ngang, danh sách sinh viên thuộc diện ưu đãi và trợ cấp xã hội từng năm học.

         + Làm điểm học bổng, trợ cấp xã hội, điểm rèn luyện và thi đua khen thưởng từng học kỳ/ từng năm học/ toàn khoá.

         - Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng phân công.

 

 

9. Các cán bộ trong tổ KTX: Lê Viết Trung, Triệu Khắc Vinh, Phạm Văn Tưởng, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Phương Thảo, Lại Khắc Xứng

       - Thực hiện các nhiệm vụ trực bảo vệ theo sự phân công của Tổ trưởng tổ Ký túc xá  dưới sự điều hành của Trưởng phòng Công tác HSSV.

         - Phối hợp với các thành viên trong phòng Công tác HSSV để hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng.