Cơ cấu tổ chức

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

20 Tháng Mười Hai 2017

 PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

  Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 0243.8547300

Email: phongcthssv@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/chien.jpg

 

 


ThS. Lê Ngọc Chiến

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Chức danh: Trưởng phòng

- E-mail: lengocchien@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/ngoctu.jpg

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tú

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng

- E-mail: nguyenthingoctu@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2014/thuat.JPG

 

 

 

ThS. Đồng Văn Thuật

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng

- E-mail: dongvanthuat@gmail.com

 

     Căn cứ Quyết định số 913/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 26/10/2011 của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quy định về tổ chức và quản lý Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Phòng Công tác HSSV thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. Chức năng

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực công tác sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy, quy định của nhà trường.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên

- Lập kế hoạch, đề xuất và triển khai các biện pháp quản lý sinh viên nhà trường thực hiện các qui định của Nhà nước, qui chế của Bộ GD & ĐT.

- Tiếp nhận, quản lý, lưu trữ hồ sơ sinh viên trong quá trình đào tạo.

- Phối hợp với các khoa, cố vấn học tập tổ chức theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối học kỳ, năm học, khóa học, công tác thi đua khen thưởng kỳ luật đối với sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú theo quy định của Bộ GD&ĐT và nhà trường.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các đơn vị liên quan tổ chức cá hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ngoài giờ...

2. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng

- Lập kế hoạch, nội dung và thực hiện việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục pháp luật cho Sinh viên.

- Thường xuyên nắm bắt diễn biến t­ư tưởng của HSSV để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch triển khai công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

- Tuyên truyền và triển khai thực hiện các Quy chế HSSV, Quy chế đánh giá điểm rèn luyện, HBKKHT, quy định, Nghị định, Chỉ thị....có liên quan đến HSSV.

- Tổ chức các hoạt động thi đua trong sinh viên. Là đầu mối, phối hợp với các Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và hoạt động xã hội cho sinh viên.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giáo thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm...và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên.

3. Thực hiện các chế độ chính sách, công tác hành chính đối với nhân viên

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với Sinh viên về học bổng, chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến sinh viên.

- Triển khai các công tác khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của SV: Vé xe buýt, giấy xác nhận SV...

4. Tư vấn, hướng nghiệp việc làm cho sinh viên

- Thực hiện công tác tư vấn việc làm và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

- Khảo sát, đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp của nhà trường mỗi năm học.

- Theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau tốt nghiệp.

- Tổ chức các seminar tư vấn, định hướng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; Tổ chức ngày hội việc làm, chương trình đối thoại với các nhà tuyển dụng.

5. Công tác quốc phòng quân sự địa phương của nhà trường, công an ninh trật tự trong sinh viên.

- Lập kế hoạch công tác quốc phòng quân sự địa phương,, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan đơn vị, kế hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn của đất nước, kế hoạch, tiến trình biểu, tổ chức tập huấn, huấn luyện tự vệ, tham gia hội thi, hội thao LLVT hàng năm và các công tác liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Phối hợp với chính quyền địa phương địa bàn trường đứng chân, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho sinh viên; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến sinh viên.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo quý, sơ kết, tổng kết về lĩnh vực quốc phòng quân sự địa phương và công tác an ninh trật tự trong sinh viên.

III. Phân công nhiệm vụ cụ thể

1. Lê Ngọc Chiến

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

Chức danh: Trưởng phòng

E-mail: lengocchien@spnttw.edu.vn

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý nhà nước lĩnh vực công tác sinh viên. Trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Lập kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của phòng.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo.

- Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

- Phối hợp với các trưởng các đơn vị liên quan trong trường thực hiện kế hoạch, chương trình công tác quản lý sinh viên theo qui định.

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS trường thực hiện các nhiệm công tác quốc phòng, quân sự địa phương và tổ chức triển khai thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao.. 

2. Nguyễn Thị Ngọc Tú

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: nguyenthingoctu@spnttw.edu.vn

Giúp trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động tuần công dân HSSV; kế hoạch công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên theo năm học; kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật.....

- Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp với Ban cán sự lớp, đoàn;

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm;

- Giám sát, giải quyết những vấn đề liên quan đến sinh viên các khoa Sư phạm Âm nhạc, Thanh nhạc, Piano, sư phạm Mỹ thuật và Mỹ thuật cơ sở đối với các sinh viên đào tạo chính quy, liên thông chính quy, đào tạo liên kết (nhập điểm rèn luyện, theo dõi cảnh báo kết quả học tập, rèn luyện, thôi học, nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả, trả hồ sơ sinh viên diện buộc thôi học, xin thôi học vv.... đối với các khóa đang học);

- Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tháng của đơn vị và gửi B/c đơn vị Tổng hợp theo đúng qui định;

- Thực hiện công tác Thanh tra (Do Ban Thanh tra phân công).

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công

3. Đồng Văn Thuật

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: dongvanthuat@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các nhiệm vụ sau:

- Giám sát, kiểm tra, những vấn đề liên quan đến sinh viên Văn hóa Nghệ thuật, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Công nghệ may đối với các sinh viên đào tạo chính quy, liên thông chính quy, đào tạo liên kết (nhập điểm rèn luyện, theo dõi cảnh báo kết quả học tập, rèn luyện, thôi học, nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả, trả hồ sơ sinh viên diện buộc thôi học, xin thôi học vv.... đối với các khóa đang học);

- Thực hiện, triển khai việc đăng ký tạm trú cho sinh viên nội, ngoại trú theo quy định và xử lý các vụ việc xảy ra trong SV nội trú và theo dõi đăng ký tạm trú cho sinh viên nước ngoài;

- Phối hợp với Trạm Y tế triển khai thực hiện việc mua Bảo hiểm Y tế của sinh viên đang theo học tại nhà trường;

- Thành viên Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm;

- Thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương (do Ban CHQS trường phân công);

- Thực hiện công việc khác do Trưởng phòng phân công

4. Hà Thọ Kiên

Trình độ C/môn: Cử nhân Luật kinh doanh

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: hathokien@yahoo.com.vn

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các công việc sau:

- Quản lý thông tin phần mềm: Khoa Sư phạm Mỹ thuật, Mỹ thuật cơ sở, Piano, Thanh nhạc trong quá trình đào tạo; Làm điểm học bổng, trợ cấp xã hội, điểm rèn luyện và thi đua khen thưởng từng học kỳ/từng năm học/toàn khoá; Lập danh sách sinh viên thuộc diện ưu đãi và trợ cấp xã hội từng năm học;

- Tổng hợp điểm rèn luyện, học bổng KKHT và trợ cấp xã hội từng học kỳ của sinh viên toàn trường sau mỗi học kỳ;

- Tổng hợp làm báo cáo số liệu sinh viên trúng tuyến nhập học theo mẫu biểu yêu cầu của Bộ GD & ĐT;

- Thông báo thực hiện chế độ chính sách với sinh viên; lập danh sách/báo cáo sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từng học kỳ/năm học;

- Thực hiện các công việc khác trưởng phòng phân công

5. Trần Thị Hiếu Trung

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: trathihieutrung@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các nhiệm vụ sau:

- Quản lý thông tin phần mềm khoa Thiết kế đồ họa trong quá trình đào tạo; Quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên, quản lý thông tin phần mềm sinh viên, lập danh sách sinh viên thuộc diện ưu đãi và trợ cấp xã hội từng năm học; Làm điểm học bổng, trợ cấp xã hội, điểm rèn luyện và thi đua khen thưởng từng học kỳ/từng năm học/toàn khoá;

- Thành viên Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm;

- Thực hiện báo cáo liên quan đến công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm;

- Các báo cáo liên quan đến lĩnh vực công tác HSSV với nhà trường và Bộ GD&ĐT;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công

6. Nguyễn Thùy Trang

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: nanglamchieu@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các nhiệm vụ sau:

- Quản lý thông tin phần mềm Khoa SPAN trong quá trình đào tạo; Quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên, quản lý thông tin phần mềm sinh viên, lập danh sách sinh viên thuộc diện ưu đãi và trợ cấp xã hội từng năm học; Làm điểm học bổng, trợ cấp xã hội, điểm rèn luyện và thi đua khen thưởng từng học kỳ/từng năm học/toàn khoá;

- Tổng hợp số liệu sinh viên Tôn giáo, dân tộc thiểu số;

- Chịu trách nhiệm nội dung của Tổ phát thanh tại KTX vào lúc 17h các buổi thứ 5 hàng tuần;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công

7. Đỗ Thị Vân Anh

Trình độ C/môn: Cứ nhân kế toán

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: vananh23379@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các nhiệm vụ sau:

- Quản lý thông tin phần mềm khoa VHNT, khoa Thiết kế thời trang và khoa Công nghệ may trong quá trình đào tạo; Quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên, quản lý thông tin phần mềm sinh viên, lập danh sách sinh viên thuộc diện ưu đãi và trợ cấp xã hội từng năm học; Làm điểm học bổng, trợ cấp xã hội, điểm rèn luyện và thi đua khen thưởng từng học kỳ/từng năm học/toàn khoá;

- Quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên khoa TC-ĐTLK và trả hồ sơ sinh viên đã tốt nghiệp của các hệ đào tạo theo niên chế; 

- Quản lý tài sản, văn phòng phẩm của phòng;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

8. Nguyễn Thị Thu Hà

Trình độ C/môn: Cử nhân Sư phạm Âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: …@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các nhiệm vụ sau:

- Thư ký các cuộc họp của phòng. Phụ trách chấm công của phòng và tổng hợp chấm công của đơn vị gửi phòng TC-CB.

- Chịu trách nhiệm chính công tác văn thư của phòng: Vào sổ lưu giữ các văn bản, chuyển công văn đi - đến của đơn vị trong và ngoài trường. Photo các văn bản, tài liệu của đơn vị.

- Giải quyết các giấy tờ liên quan đến SV: Giấy vay vốn, sổ ưu đãi, giấy xác nhận SV, thẻ xe buýt, làm lại thẻ SV, đơn xin miễn giảm học phí…;

- Trả hồ sơ sinh viên đã tốt nghiệp của các hệ đào tạo theo tín chỉ;

- Thành viên tổ tư vấn, hướng nghiệp việc làm;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

9. Nguyễn Văn Ngọc

Trình độ C/môn: Trung cấp Sư phạm

Chức danh: Tổ trưởng Ký túc xá

E-mail: ngocnttw@yahoo.com.vn

Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng các nhiệm vụ sau:

- Quản lý sinh viên ở KTX theo "Quy chế Công tác HSSV nội trú" và Nội quy của Nhà trường;

- Lập kế hoạch và bố trí chỗ ở cho HSSV, quản lý sinh viên nội trú theo quy chế hiện hành;

- Quản lý hồ sơ sinh viên nội trú; quản lý cơ sở vật chất tại KTX;

- Quản lý nhân sự của tổ KTX và phân công trực bảo vệ 24/24 giờ trong ngày;

- Chấm công, thanh toán công làm thêm của cán bộ trực ca trong tháng; tham gia công tác thu tiền nhà ở, điện, nước;

- Chịu trách nhiệm công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ cho sinh viên ăn, ở, sinh hoạt, tự học và tham gia hoạt động văn hóa, thể thao tại KTX;

- Trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các nhân viên trong tổ thực hiện các nhiệm vụ quản lý sinh viên theo quy chế HSSV nội trú;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

10. Lê Viết Trung

Trình độ C/môn: Phổ thông trung học

Chức danh: Bảo vệ KTX

E-mail: ...@....com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và Tổ trưởng Tổ KTX về thực hiện các nhiệm vụ trực bảo vệ tại KTX;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng Công tác HSSV để hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

11. Nguyễn Thu Trang

Trình độ C/môn: Trung cấp kỹ thuật Nghiệp vụ GTVT

Chức danh: Bảo vệ KTX

E-mail: ...@....com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và Tổ trưởng Tổ KTX về thực hiện các nhiệm vụ trực bảo vệ tại KTX;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng Công tác HSSV để hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

12. Nguyễn Phương Thảo

Trình độ C/môn: Phổ thông trung học

Chức danh: Bảo vệ KTX

E-mail: ...@....com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và Tổ trưởng Tổ KTX về thực hiện các nhiệm vụ trực bảo vệ tại KTX;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng Công tác HSSV để hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

13. Nguyễn Thị Nga

Trình độ C/môn: Phổ thông trung học

Chức danh: Nhân viên

E-mail: ...@....com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và Tổ trưởng Tổ KTX về thực hiện các nhiệm vụ trực bảo vệ tại KTX;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng Công tác HSSV để hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

14. Nguyễn Đức Hòa

Trình độ C/môn: Củ nhân Sư phạm mỹ thuật

Chức danh: Bảo vệ KTX

E-mail: ...@....com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và Tổ trưởng Tổ KTX về thực hiện các nhiệm vụ trực bảo vệ tại KTX;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng Công tác HSSV để hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

15. Vũ Đình Chinh

Trình độ C/môn: Cử nhân Sư phạm GDTC

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: vuchinh79.gv@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và Tổ trưởng Tổ KTX về thực hiện các nhiệm vụ trực bảo vệ tại KTX;

- Phối hợp với các thành viên trong phòng Công tác HSSV để hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

Quay lại

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm