Cơ cấu tổ chức

Khoa Tâm lý giáo dục và giáo dục thể chất

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

                                     Địa chỉ:  Phòng 205 -  nhà C Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                         Điện thoại văn phòng: 0243.8549.582

 

 

Trưởng Khoa

TS. Lương Thị Thanh Hải

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    GIỚI THIỆU CHUNG

 

Khoa Tâm lý Giáo dục và Giáo dục thể chất được thành lập theo Quyết định số 1602/QĐ – ĐHSPNTTW ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trên cơ sở Bộ môn Tâm lý, Giáo dục và Bộ môn Giáo dục thể chất.

 

I. Chức năng: Khoa Tâm lý, Giáo dục và Giáo dục thể chất có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên.

 

II. Nhiệm vụ

            - Tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, tài liệu giảng dạy, chương trình chi tiết giảng dạy và tổ chức thực hiện.

            - Thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học các môn học Tâm lý, Giáo dục và Giáo dục thể chất như: Tâm lý học, Giáo dục học, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục, Giáo dục thể chất,……

            - Tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện công tác quản lý sinh viên.

                - Quản lý cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất - tài sản theo phân cấp hiện hành.

 

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phân công.

 

 

III. Cơ cấu tổ chức của khoa


    Khoa Tâm lý, Giáo dục và Giáo dục thể chất có 01 Trưởng Khoa, 01 Trưởng bộ môn TLGD, 01 Trưởng bộ môn GDTC, 01 phó Trưởng bộ môn TLGD và các giảng viên.

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Lương Thị Thanh Hải

Tiến sĩ

Trưởng khoa

2

Nguyễn Mai Hương

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn Tâm lý giáo dục

3

Phạm Minh Tuấn

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất

4

Nguyễn Quỳnh Trang

Thạc sĩ

Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý giáo dục

5

Nguyễn Thị Duyên

Thạc sĩ

Giảng viên

6

Lê Việt Hùng

 Cử nhân

Giảng viên

7

Bùi Thị Huyền

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Nguyễn Minh Trâm

Thạc sĩ

Giảng viên

10

Bùi Thị Ánh Tuyết

Cử nhân

Giảng viên

11

Phạm Thị Huyền Trang

Cử nhân

Giảng viên

12

Đỗ Ánh Tuyết

Thạc sĩ

Giảng viên

13

Nguyễn Hương Giang

Thạc sĩ

Chuyên viên văn phòng khoa

 

 

 

IV. Phân công nhiệm vụ

  1. TS. Lương Thị Thanh Hải – Trưởng Khoa

   Phụ trách chung các công việc của Khoa

-  Chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức; chế độ chính sách; các vấn đề liên quan đến công tác Khảo thí.

- Phụ trách công tác đào tạo; nghiên cứu khoa học; thực hiện chương trình; triển khai xây dựng định biên; xây dựng thời khóa biểu; xây dựng kế hoạch thi và công tác điều hành thi.

2. ThS. Phạm Minh Tuấn – Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất

- Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch định biên năm học; biên soạn tài liệu, chương trình chi tiết và tổ chức phân công giảng dạy các môn học của khoa.

- Phụ trách cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác dạy học.

- Phụ trách công tác học trả nợ của khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác ngoại khóa, tham quan thực tế chuyên môn của giảng viên trong khoa

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng Khoa

3. TS. Nguyễn Mai Hương – Trưởng Bộ môn Tâm lý,  Giáo dục

- Thực hiện chương trình; triển khai xây dựng định biên; xây dựng thời khóa biểu; xây dựng kế hoạch thi và công tác điều hành thi.

- Thực hiện sự ủy quyền của Trưởng khoa trong các công tác:xây dựng kế hoạch dạy học; xây dựng đề cương chi tiết các môn học của Khoa

4. ThS. Nguyễn Quỳnh Trang – Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý,  Giáo dục

- Phụ trách công tác học trả nợ của  Tổ Tâm lý – Giáo dục.

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nề nếp dạy học

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng Bộ môn

5. ThS. Đỗ Ánh Tuyết

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Tâm lí học

Chức danh: Giảng viên

Email: anhtuyet198@gmail.com

 

 V. Lý lịch khoa học                                                                                                      

1. TS. Lương Thị Thanh Hải – Trưởng khoa
-  Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ - chuyên ngành Tâm lý học.

1.1. Các công trình Khoa học đã thực hiện:

- Đề tài KHCN cấp Trường: “Bước đầu tìm hiểu các thao tác trí tuệ bằng Test Raven trên sinh viên K33 Trường Cao đẳng sư phạm Nhạc - Hoạ TW” năm học 2003-2004. Chủ nhiệm đề tài
- Đề tài KHCN cấp Bộ: “Ứng dụng trắc nghiệm khách quan trong đánh giá kết quả học tập môn Tâm lý học lứa tuổi & Sư phạm cho sinh viên Trường CĐSP Nhạc - Hoạ TW” năm học 2005 – 2006. Thành viên đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Bộ
: “Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập môn Tâm lý học đại cương của sinh viên Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương”  năm học 2007 – 2008. Chủ nhiệm đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Trường: “Hứng thú nghề sư phạm của sinh viên Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương” Chủ nhiệm đề tài
.
- Đề tài KHCN cấp Trường: “Tính cố kết cộng đồng trong đời sống văn hóa của người Tày vùng núi phía Bắc Việt Nam”. Năm 2010 Thành viên đề tài
.
- Đề tài KHCN cấp Trường: “Ứng dụng e-learning hỗ trợ kĩ năng tự học môn Tâm lý học cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Mã số T32- 2012. Thành viên đề tài.

1.2. Các công trình Khoa học đang thực hiện:

- Đề tài KHCN cấp Trường: “Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý văn hóa” (Hệ Đại học Quản lý văn hóa - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) – Mã số T2014 – 11, Chủ nhiệm đề tài.
 - Đề tài KHCN cấp Trường: “Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học Nghệ thuật – Hệ đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”.  Mã số T2015 – 03, Thành viên đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Trường: “Xây dựng hệ thống bài tập tình huống môn Giáo dục học cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Mã số: T2016-07. Thành viên đề tài.

1.3. Các bài báo đã công bố:

- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi trong nghiên cứu Khoa học giáo dục. Kỉ yếu Hội thảo khoa học cấp trường, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2010. (Tác giả).
- Tâm lý học Nghệ thuật - mảng trống trong đào tạo ở các trường văn hoá - nghệ thuật.  Kỉ yếu Hội thảo khoa học Trường ĐHSP Hà Nội – ĐHSP Đà Nẵng (Tác giả).
- Đặc điểm nhân cách sáng tạo của người nghệ sĩ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học:“20 năm Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam: Thành tựu và triển vọng”, Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam (Tác giả).
- Thực trạng mức độ sáng tạo của sinh viên Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Tạp chí Giáo dục (Tác giả).

2.TS. Nguyễn Mai Hương - Trưởng bộ môn TLGD     

- Trình độ chuyên môn:   Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học

 2.1. Các công trình Khoa học đã thực hiện:

- Đề tài KHCN cấp Trường: “Sử dụng trò chơi dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Năm 2008, Chủ nhiệm đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Khoa
: Thực trạng khó khăn tâm lý của sinh viên năm thứ nhất Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Năm 2010, Chủ nhiệm đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Trường:” Sử dụng phương pháp Grap trong dạy học môn  Giáo dục học ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Mã số T2012-22. Thành viên đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Trường: “Ứng dụng E-learning hỗ trợ kĩ năng tự học môn Tâm lý học cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW” Mã số T 2013 - 32. Chủ nhiệm đề tài.

2.2. Các công trình Khoa học đang thực hiện:

- Đề tài KHCN cấp Trường: “Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học Nghệ thuật – Hệ đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”.  Mã số T2015 – 03, Thành viên đề tài

2.3.Các bài báo đã công bố

- Nhu cầu được tư vấn thông tin về học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm, (2012), Kỷ yếu Hội thảo Tâm lý học đường, Lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển, NXB ĐHSP Hà Nội (tr 137 - 142).

- Vận dụng âm nhạc trong giảng dạy Tâm lý học theo tín chỉ ở Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật TW (2013), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường Đại học sư phạm toàn quốc, NXB Đà Nẵng (Tr 110- 111).

-  Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật TW (2013), Kỷ yếu khoa học 2009 – 2013, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (Tr 47-48).
- Thực trạng kĩ năng lập kế hoạch trích lũy tín chỉ của sinh viên sư phạm (2015), Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 3 (Tháng 3/2015). (tr 31- 36).
- Thực trạng kĩ năng tích lũy tín chỉ của sinh viên sư phạm (2015), Tạp chí Tâm lý học, số 3 (Tháng 3/ 2015). (tr 92-99).
- Kĩ năng diễn đạt ngôn ngữ của sinh viên sư phạm trong đào tạo tín chỉ (2015), Tạp chí Giáo dục số 4 (Tháng 4/2015). (tr 41- 43).
- Thực trạng kĩ năng hợp tác theo nhóm của sinh viên sư phạm trong đào tạo tín chỉ (2015), Tạp chí Tâm lý học xã hội số 6 (Tháng 6/2015), (tr 1- 6).
- So sánh kĩ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm theo năm học, (2015), Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB Đại học sư phạm. (tr 429- 432).

3. Phạm Minh Tuấn – Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Giáo dục

3.1. Các công trình Khoa học đã thực hiện:

- Đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu một số giải pháp xã hội hóa TDTT ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Năm 2008. Thành viên đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Trường: Xây dựng đề cương bài giảng môn Cầu lông cho Sinh viên hệ Cao đẳng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Năm 2012. Chủ nhiệm đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Khoa: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Cầu lông cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương. Năm 2013. Chủ nhiệm đề tài

3.2. Các công trình Khoa học đang thực hiện

- Đề tài KHCN cấp Trường: “Biên soạn tài liệu tự học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac- Lê Nin theo học chế tín chỉ ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.  Mã số T2014 – 04. Thành viên đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Trường: Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Cầu lông theo hình thức đào tạo tín chỉ tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Mã số T2016Chủ nhiệm đề tài .

4. ThS. Nguyễn Quỳnh Trang – Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý Giáo dục

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Tâm lý học
4.1.Các công trình Khoa học đã thực hiện: - Đề tài KHCN cấp Khoa: “Nghiên cứu tài liệu tham khảo cho giáo trình giảng dạy môn Tâm lý học Nghệ thuật tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Năm 2014, Chủ nhiệm đề tài.
4.2.Các công trình Khoa học đang thực hiện: - Đề tài KHCN cấp Trường: “Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học Nghệ thuật – Hệ đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”.  Mã số T2015 – 03, Chủ nhiệm đề tài.

5. ThS. Nguyễn Thị Duyên – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Tâm lý học

5.1.Các công trình Khoa học đã thực hiện:

 - Đề tài KHCN cấp Bộ: “Xây dựng module Giáo dục học đáp ứng phương thức đào tạo theo tín chỉ”. Mã số B2010-36-21. Thành viên đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Trường: “Tìm hiểu nhu cầu giao tiếp của sinh viên K38 hệ CĐSP Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Năm 2008, Chủ nhiệm đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Trường:  “Tìm hiểu phong cách học tập của sinh viên sư phạm Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương”, Năm 2009,  Thành viên đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Trường: "Vận dụng phương pháp Grap trong dạy học Giáo dục học ở Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương". Mã số: T2012 – 22. Năm 2011 – 2012. Thành viên đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Trường:  “Ứng dụng E-learning hỗ trợ kĩ năng tự học môn tâm lý học cho sinh viên Trường ĐHSP nghệ thuật TW”. Mã số: T2013-32. Năm 2012 - 2013. Thành viên đề tài.
- Đề tài KHCN cấp Trường:  “Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý văn hóa - hệ Đại học quản lý văn hóa, Trường ĐHSPNTTW”. Chưa nghiệm thu, (Thành viên đề tài).
5.2. Các công trình Khoa học đang thực hiện:
- Đề tài KHCN cấp Trường “Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý văn hóa” (Hệ Đại học Quản lý văn hóa - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) –  Mã số T2014 – 11. Thành viên đề tài.
-
Đề tài KHCN cấp Trường: “Xây dựng hệ thống bài tập tình huống môn Giáo dục học cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Mã số: T2016-07. Chủ nhiệm đề tài

6. Lê Việt Hùng – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Giáo dục thể chất

- Các công trình Khoa học đã nghiệm thu:
+ Đề tài KHCN cấp Khoa: “Xây dựng nội dung chương trình môn Bóng bàn cho câu lạc bộ Bóng bàn Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Năm 2011. Chủ nhiệm đề tài

7. ThS. Bùi Thị Huyền – Giảng viên
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Giáo dục thể chất
7.1. Các công trình Khoa học đã thực hiện:
- Đề tài KHCN cấp Khoa: “Xây dựng đề cương bài giảng môn Khiêu vũ cho sinh viên hệ Cao đẳng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”, Năm 2011. Chủ nhiệm đề tài
- Đề tài KHCN cấp Khoa: “Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Khiêu vũ cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương”. Năm 2013. Chủ nhiệm đề tài
7.2. Các công trình Khoa học đang thực hiện:
- Đề tài KHCN cấp Trường: Bồi dưỡng rèn luyện năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông qua việc giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – LêNin. Mã số T2014. Thành viên đề tài). 

8. ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Giáo dục  học mầm non

- Các công trình Khoa học đang thực thiện:

+ Đề tài KHCN cấp Trường: “Xây dựng hệ thống bài tập tình huống môn Giáo dục học cho sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Mã số: T2016-07. Năm 2015 – 2016. Thành viên đề tài.
+
Đề tài KHCN cấp Khoa: “Kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho sinh viên ngành sư phạm nghệ thuật mầm non, trường ĐHSP Nghệ thuật TW”. Năm 2015 - 2016. Chủ nhiệm đề tài

9. Nguyễn Minh Trâm – Giảng viên
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ, chuyên ngành Giáo dục thể chất
9.1. Các công trình Khoa học đã nghiệm thu:
- Đề tài KHCN cấp Khoa: Điền Kinh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương”, năm 2014, chủ nhiệm đề tài.
9.2
. Các công trình Khoa học đang thực hiện:
- Đề tài KHCN cấp Khoa: “Nghiên cứu biên soạn hệ thống câu hỏi môn lý Luận Chính trị đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ”, thành viên đề tài.

10. Bùi Thị Ánh Tuyết – Giảng viên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân, Học viên cao học, chuyên ngành Giáo dục thể chất

11. Phạm Thị Huyền Trang- Giảng viên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân, chuyên ngành Giáo dục thể chất

12. ThS. Nguyễn Hương Giang – Chuyên viên Văn phòng Khoa
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Tâm lý học phát triển trẻ em và thanh thiếu niên

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm