Văn bản của cơ quan cấp trên

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Số/ký hiệu: 1374 /BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành: 12/03/2012
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Bùi Văn Ga
Kính gửi: - Các đại học, học viện;
                                                         - Các trường đại học, cao đẳng;
                                                         - Các sở giáo dục và đào tạo.

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. Trong thời gian qua, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng đã tổ chức thảo luận nghiêm túc về đổi mới quản lý giáo dục đại học. Cuộc vận động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 đã được triển khai một cách sâu rộng trong tất cả các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc, tạo ra một bước chuyển biến tích cực trong tư tưởng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức và sinh viên. Đến ngày 31/12/2011 đã có 270 trường đại học, cao đẳng xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 314 trường tổ chức rà soát, bổ sung các chỉ số trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; 294 trường đại học, cao đẳng cam kết chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ, cũng còn một số hạn chế sau: Còn nhiều trường chưa thực hiện ba công khai trên website, nội dung công khai của các trường còn hạn chế, phần lớn chỉ công khai văn bản, thủ tục hành chính, nội dung chuẩn đầu ra của các trường chưa xác định rõ mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của nhiều ngành trong cùng một trường đều “na ná” giống nhau; một số trường tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng sai quy định như tuyển sinh sai đối tượng, sai vùng tuyển, một số địa phương ủy quyền cho các công ty, doanh nghiệp không có chức năng đào tạo, nhưng đứng ra tổ chức tuyển sinh dưới danh nghĩa theo địa chỉ... gây bất bình trong dư luận xã hội; gần 80 trường không báo cáo về Bộ kết quả sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong số các báo cáo sơ kết, nhiều báo cáo chưa đầy đủ nội dung, một số hoạt động chưa được tổ chức triển khai đồng bộ theo đúng yêu cầu của chương trình hành động do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; việc tổ chức triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ ở một số trường còn mang tính hình thức, đối phó, hiệu quả không cao, cá biệt có một số cán bộ, giảng viên và 1 bộ phận sinh viên còn thờ ơ, nhận thức thiếu đầy đủ, chưa đúng mức. Các trường cần nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm về chế độ báo cáo và triển khai các chương trình, hành động của Bộ.

Thực hiện công văn số 1027/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 2 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Nội dung đính kèm:
  1. 1374DH.doc

Xem thêm: