Văn bản của cơ quan cấp trên

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Số/ký hiệu: 101/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/09/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng chính phủ
Loại văn bản: Nghị định

Xem thêm: