Thông báo

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2009

28 Tháng Bảy 2009
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
________
 
Số: 340 /TB-TS   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
 
Hà Nội, ngày    tháng     năm 2009
 
     
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2009
 
Căn cứ công văn số 1142/BGDĐT- KHTC ngày 24/2/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh 2009 cho trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy số 05/2008/QĐ-BGD&ĐT và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 02/2009/TT-BGD&ĐT ngày 02/2/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hình thức vừa làm vừa học số 62/2008/ QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học, hệ liên thông năm 2009 với các nội dung như sau:
      * Tên trường: Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (Ký hiệu: GNT).
      * Đối tượng tuyển sinh: Toàn quốc.
       - Đối với thí sinh dự thi hệ liên thông từ Trung cấp lên ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật phải có bằng tốt nghiệp TCSP Âm nhạc, Mỹ thuật hoặc tương đương.
       - Đối với thí sinh dự thi hệ liên thông từ Cao đẳng lên ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật phải có bằng tốt nghiệp CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hoặc tương đương.
       - Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khỏe học tập theo TT Liên Bộ số 10/TTLB, 18/8/1989.
       * Thời gian nộp hồ sơ:Từngày 01/ 07/2009 đến ngày 30/8/2009 thí sinh khai và nộp hồ sơ đăng ký dự thi + lệ phí tuyển sinh trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (Km9 +200 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).
       - Hồ sơ dự thi bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ của thí sinh, số máy điện thoại, e - mail.
       * Thời gian thi(Dự kiến): Tháng 10/2009.
       * Các ngành tuyển gồm:
 1. Đại học Sư phạm Âm nhạc (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học. Thời gian học 30 tháng. Chỉ tiêu dự kiến: 100).
       - Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến: 50).
       - Chỉ tiêu tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (dự kiến: 50).
       - Mã ngành quy ước: 01
       - Khối thi quy ước: N
       - Môn thi: Văn, Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - nhạc cụ ( Hai môn năng khiếu hệ số 2).
2. Đại học Sư phạm Mỹ thuật (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học. Thời gian học 30 tháng. Chỉ tiêu dự kiến: 100).
       - Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến: 50).
       - Chỉ tiêu tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (dự kiến: 50).
       - Mã ngành quy ước: 02
       - Khối thi quy ước: H
       - Môn thi: Văn, Hình hoạ, Bố cục (Hai môn năng khiếu hệ số 2).  
3. Đại học Sư phạm Âm nhạc (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Thời gian học 18 tháng. Chỉ tiêu dự kiến: 120).
        - Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến: 60).
        - Chỉ tiêu tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (dự kiến: 60).
        -   Mã ngành quy ước: 01
        - Khối thi quy ước: N
        -  Môn thi: Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - nhạc cụ.
4. Đại học Sư phạm Mỹ thuật (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Thời gian học 18 tháng. Chỉ tiêu dự kiến: 120).
      - Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến: 60).
       - Chỉ tiêu tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (dự kiến: 60).
       - Mã ngành quy ước: 02
       - Khối thi quy ước: H
       - Môn thi: Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp, Bố cục.  
       *Chú ý: Thí sinh muốn biết thêm thông tin chi tiết về tuyển sinh có thể tìm hiểu trên:
       - Website của trường:http://www.spnttw.edu.vn
       - Địa chỉE-mail: tuyensinh@spnttw.edu.vn
       - Số điện thoại liên hệ (phòng Đào tạo) : 04 3854 7301.
 
Nơi nhận:                                                       HIỆU TRƯỞNG
 - BGH (để báo cáo)                                              (Đã ký)
 - Lưu VT- ĐT                                             TSKH. Phạm Lê Hòa
                                                                                                
 
 

Thông báo cũ hơn:

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm