Tuyển sinh sau đại học

Thông báo hướng dẫn ôn tập và chuẩn bị thi tuyển sinh Sau đại học năm 2012

02 Tháng Ba 2012

  TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             KHOA SAU ĐẠI HỌC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

              Số: 02/TB-SĐH                                       

                                                                   Hà Nội, ngày 1 tháng 03 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn ôn tập và chuẩn bị thi tuyển sinh Sau đại học năm 2012

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2012, khoa Sau đại học trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp hướng dẫn ôn tập và chuẩn bị tuyển sinh sau đại học các môn như sau:

1. Đăng kí ôn thi:

- Thời hạn đăng kí ôn thi: Từ 15/3/2012 đến 30/4/2012

- Địa điểm đăng kí ôn thi: khoa Sau đại học, tầng 1 nhà Hiệu bộ, trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km 9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.              

Email:  khoasdh@spnttw.edu.vn       Tel: 04.62516423    Mobile 0915 703460

            Website: www.spnttw.edu.vn

2. Lịch hướng dẫn ôn tập và chuẩn bị thi tuyển:

- Thời gian học ôn thi:

Bắt đầu từ 8h30 ngày 02/5/2012 đến ngày 22/5/2012.

-Địa điểm ôn tập:

Thí sinh tập trung tại PH3 tầng 3 nhà Hiệu bộ

 

Nơi nhận:

  - Thí sinh đăng kí dự thi;

  - Lưu: VT, SĐH.

 

 

 

 

 

 

KHOA SAU ĐẠI HỌC