Tuyển sinh đại học

Thông báo lịch thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010

03 Tháng Bảy 2010

   TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2010                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


        Số:           /TB-HĐTS 2010                                        Hà Nội, ngày        tháng       năm 2010

 

THÔNG BÁO

 

     LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2010

 

 

TT

Ngày tháng

Nội dung công việc

 

 

 

1

 

 

2 - 7

Sáng:

       - 8h30: Tập huấn Quy chế Tuyển sinh cho CB tham gia TS (Coi thi, chấm thi...).

Chiều:

      - 13h30: Ban CSVC bàn giao CSVC cho điểm thi, phòng làm làm việc Ban đề thi, phòng làm việc Ban thư ký.

      - 15h00: Điểm thi nhận địa điểm, văn phòng phẩm và triển khai công việc tại điểm thi...

 

 

TỔ CHỨC TIẾP NHẬN THÍ SINH THI SƠ TUYỂN

 

 

 

2

 

 

3 - 7

 

 

 

Sáng:  Tổ chức tiếp nhận:

       - Từ 7h00: Điểm thi tổ chức tiếp nhận thí sinh, Ban thư ký xử lý những sai sót cho thí sinh dự thi.

Chiều:

       - 13h30: Điểm thi tiếp tục tổ chức tiếp nhận, báo cáo Chủ tịch HĐTS về công tác tiếp nhận; Chuẩn bị hồ sơ, các văn bản để tổ chức thi sơ tuyển môn Thanh nhạc - Nhạc cụ (ĐHSPÂm nhạc) môn Hình hoạ - Vẽ tượng chân dung (ĐHSP Mỹ thuật).

Tối:

- Ban đề thi chuẩn bị đề thi.

 

 

TỔ CHỨC THI SƠ TUYỂN

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4 - 7

  Sáng: Tổ chức thi:

      1. Ngành ĐHSP Âm nhạc: Thi môn Thanh nhạc - Nhạc cụ (thi theo thứ tự danh sách phòng thi, tuỳ thuộc vào tình hình thực tế điểm thi điều hành thời gian thi).

      2. Ngành ĐHSP Mỹ thuật: Thi môn Hình hoạ: Vẽ tượng chân dung - 240,

      - 6h30 điểm thi làm việc (quy trình tổ chức theo như thông báo về "Thời gian hiệu lệnh thi”).

      - 7h30 bắt đầu tính giờ thi.         

Chiều:

      - Tiếp tục tổ chức thi môn: Thanh nhạc - Nhạc cụ.

      -  Ban thư ký làm việc.

Tối:

      - Ban chấm thi ĐHSP Mỹ thuật làm việc.

      - Ban thư ký làm việc.

 

 

4

 

5 - 7

 

     - Ban Thư ký làm việc: Kiểm dò kết quả của từng thí sinh, nhập dữ liệu kết quả sơ tuyển, ra danh sách trúng sơ tuyển.

 

 

 

 

 

5

 

 

6 - 7

      - 9h00 HĐTS Họp xét kết quả sơ tuyển.

      - 13h30 Công bố kết quả thi sơ tuyển ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật.

      - Lập phương án danh sách phòng thi, làm thẻ dự thi, chuẩn bị văn phòng phẩm, kiểm tra cơ sở vật chất ... chuẩn bị tổ chức thi chính thức (06 ngành ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, ĐH Quản lý văn hoá, ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Thiết kế đồ hoạ, ĐH Hội hoa).

 

 

6

 

7 - 7

 Sáng:

      - Tiếp tục chuẩn bị và hoàn thành các công việc của ngày 6 -7.

Chiều:

      - Ban CSVC bàn giao CSVC cho điểm thi, phòng làm việc Ban đề thi, phòng làm việc Ban thư ký.

 

 

TỔ CHỨC TIẾP NHẬN THÍ SINH THI CHÍNH THỨC

 

 

 

7

 

 

8 - 7

Sáng: Tổ chức tiếp nhận thí sinh dự thi:

      - Từ 7 h00: Điểm thi tổ chức tiếp nhận thí sinh, Ban thư ký xử lý những sai sót cho thí sinh dự thi.

Chiều:

      - 13h30: Điểm thi tiếp tục tổ chức tiếp nhận thí sinh và chuẩn bị hồ sơ, văn phòng phẩm… phục vụ cho tổ chức thi môn Văn học.

Tối:

      - Ban đề thi chuẩn bị đề thi.

 

 

TỔ CHỨC THI CHÍNH THỨC

 

 

 

 

8

 

 

 

9 - 7

Sáng: Tổ chức thi:

      - Ban đề thi chuẩn bị đề thi môn Văn học. (Nhận đề thi và bàn giao đề thi)

      - Tổ chức thi môn Văn học - 180, (06 ngành ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, ĐH Quản lý văn hoá, ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Thiết kế đồ hoạ, ĐH Hội hoạ).

       + 6h00 điểm thi làm việc.                                                     

       + 7h15 bắt đầu tính giờ thi, quy trình tổ chức theo như thông báo “Thời gian hiệu lệnh thi”.

       - Ban đề thi chuẩn bị đề thi môn Lịch sử.  

Chiều:

       - Tổ chức thi môn Lịch sử - 180, cho ngành ĐH Quản lý văn hoá. 

       + 13h30, điểm thi làm việc.

       + 14h15, bắt đầu tính giờ thi.

       - Điểm thi chuẩn bị hồ sơ, văn phòng phẩm …phục vụ cho tổ chức thi  môn Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, môn Thanh nhạc - Nhạc cụ (ĐHSP Âm nhạc); môn Hình hoạ (ĐHSP Mỹ thuật).

Tối:

       - Ban đề thi chuẩn bị đề thi các môn: Hình hoạ, Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ.

 

 

 

 

 

9

 

 

 

10 - 7

Sáng: Tổ chức thi:

      1. ĐHSP Âm nhạc: Tổ chức thi môn Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ (thi theo thứ tự danh sách phòng thi, tuỳ thuộc vào tình hình thực tế điểm thi điều hành thời gian thi).

      2. ĐHSP Mỹ thuật: Tổ chức thi môn Hình hoạ - 360, , (quy trình tổ chức theo như thông báo về "Thời gian hiệu lệnh thi”).

       + 6h30 điểm thi làm việc.

       + 7h30 bắt đầu tính giờ thi, (quy trình tổ chức theo như thông báo về "Thời gian hiệu lệnh thi”).

Chiều:

       - ĐHSP Âm nhạc: Tiếp tục thi môn Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ (thi theo thứ tự danh sách phòng thi, tuỳ thuộc vào tình hình thực tế điểm thi điều hành thời gian thi). (Nếu còn thí sinh)

       - Điểm thi chuẩn bị hồ sơ, văn phòng phẩm ... cho tổ chức thi môn Bố cục (ĐHSP Mỹ thuật).

       + 13h00 điểm thi làm việc.

       + 13h30 bắt đầu tính giờ thi, (quy trình tổ chức theo như thông báo về "Thời gian hiệu lệnh thi”).

Tối:

       - Ban đề thi chuẩn bị đề thi môn Bố cục.

 

 

 

 

 

10

 

 

 

11 - 7

Sáng: Tổ chức thi:

        1. ĐHSP Âm nhạc: Tiếp tục tổ chức thi môn Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ (nếu còn thí sinh).

 

        2. ĐHSP Mỹ thuật: Tổ chức thi môn Bố cục - 360', (quy trình tổ chức theo như thông báo về "Thời gian hiệu lệnh thi”).

       + 6h30 điểm thi làm việc.

       + 7h30 bắt đầu tính giờ thi, (quy trình tổ chức theo như thông báo về "Thời gian hiệu lệnh thi”).

 

 

 

 

11

 

 

12 - 7

       - Điểm thi chuẩn bị hồ sơ, văn phòng phẩm ... để tổ chức thi các môn vào ngày 13/ 7/ 2010:

      - ĐH Quản lý Văn hoá: + R1: Thi môn: Hùng biện, Biểu diễn (Đàn, Hát, Múa, Tiểu phẩm).

                                               + R2: Thi môn: Hùng biện,  Hình hoạ - 90'.

      - ĐH Thiết kế thời trang: Thi môn: Hình hoạ - 240' , Trang trí - 240'

      - ĐH Thiết kế đồ hoạ: Thi môn: Hình hoạ - 240', Trang trí - 240'

      - ĐH Hội hoạ: Thi môn:  Hình hoạ - 360', Bố cục - 360'.

Tối:

       Ban đề thi chuẩn bị đề thi môn Hình hoạ (ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Thiết kế đồ hoạ, ĐH Hội hoạ); Hùng biện, Biểu diễn (ĐH Quản lý văn hoá).

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13 - 7

Sáng: Tổ chức thi:

      1. ĐH Quản lý Văn hoá: + R1: Thi môn: Hùng biện, Biểu diễn

                                                + R2: Thi môn Hùng biện

(Thi theo thứ tự danh sách phòng thi, tuỳ thuộc vào tình hình thực tế điểm thi điều hành thời gian thi, ngành R2 thi trước).

      2. ĐH Thiết kế thời trang: Thi môn Hình hoạ - 240'.

      3. ĐH Thiết kế đồ hoạ: Thi môn Hình hoạ - 240'.

      4. ĐH Hội hoạ: Thi môn  Hình hoạ - 360'. (cứ 50' nghỉ giải lao 10')

       + 6h30 điểm thi làm việc.

       + 7h30 bắt đầu tính giờ thi, (quy trình tổ chức theo như thông báo về "Thời gian hiệu lệnh thi”).

       - Ban đề thi chuẩn bị đề thi môn Trang trí (ĐH Thiết kế thời trang và ĐH Thiết kế Đồ hoạ); môn Hùng biện, Biểu diễn ngành R1, Hình hoạ ngành R2 (ĐH Quản lý văn hoá).

Chiều: Tổ chức thi:

      1. ĐH Quản lý Văn hoá:  + R2 thi môn Hình hoạ - 90'        

                                                  + R1 tiếp tục thi môn Hùng biện, Biểu diễn.

(Thi theo thứ tự danh sách phòng thi tuỳ thuộc vào tình hình thực tế điểm thi điều hành thời gian thi).

      2. ĐH Thiết kế thời trang: Thi môn Trang trí - 240,.

      3. ĐH Thiết kế đồ hoạ: Thi môn Trang trí - 240'.

       + 12h45 điểm thi làm việc.

       + 13h30 bắt đầu tính giờ thi, (quy trình tổ chức theo như thông báo về "Thời gian hiệu lệnh thi”).

Tối:

        Ban đề thi chuẩn bị đề thi môn Bố cục (ĐH Hội hoạ);

 

 

 

 

 

13

 

 

14 - 7

Sáng: Tổ chức thi:

       - ĐH Hội hoạ: Thi môn  Bố cục - 360'

       + 6h30 điểm thi làm việc.

       + 7h30 bắt đầu tính giờ thi, (quy trình tổ chức theo như thông báo về "Thời gian hiệu lệnh thi”).

Chiều:

       - Ban thư ký, Ban chấm thi tiếp tục làm việc.

 

 

                                                                                                                

                                                                                                

 

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TSKH. Phạm Lê Hoà

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm