Thông báo

Thông báo về việc tạm dừng kế hoạch học tập trên lớp đối với học viên, sinh viên (08/3/2020)

08 Tháng Ba 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số: 225 /TB-ĐHSPNTTW

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng kế hoạch học tập trên lớp đối với học viên, sinh viên

_____________

 

 

           Thực hiện công văn số 696/BGDĐT- GDTC ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong trường học;

           Căn cứ những diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

           Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo tạm dừng lịch học các môn học tập trung trên lớp đối với học viên, sinh viên các hệ của Nhà trường:

           1. Thời gian tạm dừng lịch học các môn học trên lớp từ ngày 09 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

           2. Trong thời gian tạm dừng các môn học tập trung trên lớp, cán bộ, viên chức Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyên môn; giảng viên chuyển sang dạy trực tuyến, online, gửi bài, giao bài, chuyển tài liệu cho học viên, sinh viên tự học. Các đơn vị tiếp tục công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp; quản lý chặt chẽ và quán triệt cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên không di chuyển nhiều, không đến những nơi đông người; thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản Nhà trường đã ban hành.

           3. Các đơn vị phòng, ban, trung tâm, các khoa chuyên môn cập nhật thường xuyên các thông tin của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Nhà trường và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên.

           Trong trường hợp cần thiết và có các vấn đề phát sinh, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên liên hệ với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Nhà trường (Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng trạm Y tế trường ĐHSP Nghệ thuật TW, ĐT: 0904.702.256).

 

 

Nơi nhận:

- LĐ Trường;

- Website;

- Lưu: VT, TCHC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TỔ CHỨC -  HÀNH CHÍNH

 

(đã ký và đóng dấu)

 

Trịnh Thị Thanh

 

Thông báo cũ hơn: