Thông báo

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (07/11/1970 - 07/11/2020)

08 Tháng Tư 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Số: 293 /KH-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thành lập 

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (07/11/1970 - 07/11/2020)

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, nhằm khẳng định, ghi nhận, vị thế, uy tín của Nhà trường; nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tin yêu, tự hào, tạo khí thế mới trong phong trào thi đua của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên góp phần thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo sự nghiệp giáo dục nghệ thuật gắn liền với nhu cầu phát triển của đất nước. 

- Tri ân các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên; ghi nhận những thành công trong hoạt động nghề nghiệp của các thế hệ thầy và trò đã trưởng thành từ Nhà trường, đồng thời là dịp để các thế hệ thầy và trò, bạn bè, đồng nghiệp gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong thời gian học tập, công tác tại Trường.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường trang trọng, thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả, mang tính giáo dục cao, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường;thu hút được đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của Nhà trường cùng quan tâm và tham gia. 

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá những thành tựu đạt được của Nhà trường trong chặng đường 50 năm qua, đăng tải các bài viết, hình ảnh, sáng tác của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Xây dựng Phóng sự "Trường ĐHSP Nghệ thuật TW - 50 năm xây dựng, và phát triển".

3. Biên soạn và xuất bản cuốn "Lịch sử Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (1970 - 2020)" làm tài liệu tuyên truyền, phục vụ việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, NCS, học viên và sinh viên. 

4. Tổ chức các hoạt động NCKH và Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế 

5. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi; phát động phong trào dạy tốt, học tốt. 

6. Tổ chức Hội thi Tìm hiểulịch sử truyền thống 50 năm Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TWviết về tấm gương cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường; tổ chức cuộc thi sáng tác logo, poster; sáng tác các ca khúc âm nhạc gắn liền với truyền thống Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

7. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Lễ kỷ niệm.

8. Chuẩn bị công tác thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Trường.

9. Đẩy mạnh hoạt động của các Ban liên lạc cựu cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên.

10. Xây dựng, cải tạo, sửa chữa chỉnh trang cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường; chuẩn bị kinh phí để tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm.

11. Xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

III. THỜI GIAN

1. Thời gian tổ chức triển khai các nội dung, các hoạt động, sự kiện bắt đầu từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2020, (Nội dung chi tiết kèm theo Phụ lục 1: Chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW).

2. Thời gian tổ chức tổ chức Lễ kỷ niệm, dự kiến ngày 06/11 và 07/11/2020 (Nội dung chi tiết kèm theo phụ lục 2: Chương trình trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW).

IV. ĐỊA ĐIỂM

1. Tổ chức triển khai các hoạt động:Căn cứ vào từng sự kiện, các Tiểu ban xây dựng kế hoạch, địa điểm tổ chức hoạt động.

2. Tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm: Tại Sân vận động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức

- Nhà trường thành lập Ban Tổ chức để chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của các Tiểu ban.

- Xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

- Soạn thảo công văn xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Kiểm tra, giám sát nội dung, chương trình, tiến độ thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

2. Các tiểu ban chuẩn bị và triển khai các hoạt động

2.1. Tiểu ban thông tin truyền thông

- Xây dựng kế hoạch về công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thành tựu của Nhà trường; đăng tải các bài viết, hình ảnh, sáng tác của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tham mưu và tổ chức thực hiện phóng sự giới thiệu về Nhà trường nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

- Tổ chức triển lãm sách, luận văn, luận án, tạp chí của cán bộ, giảng viên và học viên.

2.2. Tiểu ban tổ chức các hoạt động Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi; phát động phong trào dạy tốt, học tốt.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về truyền thống, viết về tấm gương cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường.

2.3. Tiểu ban tổ chức các hoạt động KHCN và Hội thảo quốc tế

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động NCKH và Hội thảo khoa học quốc tế.

- Tham mưu mời khách quốc tế dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường

- Phát động các cuộc thi về ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên bằng việc kết nối với các doanh nghiệp, hiệp hội; đẩy mạnh NCKH, biên soạn tài liệu, giáo trình…

2.4. Tiểu ban biên soạn kỷ yếu - lịch sử Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

- Thu thập minh chứng trong 50 năm quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.

- Xuất bản cuốn “Lịch sử Trường ĐHSP Nghệ thuật TW - 50 năm xây dựng và phát triển”.

- Xuất bản cuốn Tạp chí số đặc biệt.

2.5. Tiểu ban Lễ tân

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng: Khen thưởng cao, khen thưởng cấp Trường cho các tập thể, cá nhân Nhà trường; đề xuất hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

- Xây dựng kế hoạch, kịch bản các hoạt động lễ tân, lễ nghi, khánh tiết phục vụ cho Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

- Chuẩn bị diễn văn Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường.

- Thực hiện công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho chuỗi các hoạt động và tại buổi Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

2.6. Tiểu ban khánh tiết và hoạt động triển lãm, trưng bày

Chuẩn bị công tác khánh tiết cho chuỗi các hoạt động và tại buổi Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

- Tham mưu và chuẩn bị quà tặng cho đại biểu, khách mời, cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên (thiết kế, chuẩn bị túi đựng quà, kẹp file, văn phòng phẩm, quà tặng…).

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác Logo, poster, kế hoạch triển lãm tranh và trưng bày các sản phẩm đồ họa, thời trang...

2.7. Tiểu ban văn nghệ

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác các ca khúc gắn liền với truyền thống của Nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn nghệ: Chương trình biểu nghệ thuật tổng hợp; chương trình Gala nghệ thuật tại đêm tổ chức Hội trại; chương nghệ thuật tại buổi Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập Trường. 

2.8. Tiểu ban các hoạt động thể dục thể thao và Hội trại 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động biểu diễn, đồng diễn thể dục aerobic, các nội dung thi đấu thể dục thể thao đối với cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong Trường.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức đêm Hội trại và các hoạt động vui chơi, giải trí, chợ ẩm thực…

2.9. Tiểu ban liên lạc và vận động tài trợ

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về cựu học viên và sinh viên; thành lập mạng lưới ban liên lạc các thế hệ cựu học viên, sinh viên Nhà trường.

- Tập hợp, kết nối các thế hệ sinh viên, học viên đã từng học tập, nghiên cứu tại Nhà trường, huy động các nguồn lực từ cựu học viên, sinh viên các cơ quan, doanh nghiệp... ủng hộ cả về vật chất và tinh thần.

2.10. Tiểu ban cơ sở vật chất

- Dự toán các nguồn kinh phí tổng thể cho tổ chức các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm, hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy - học và các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm.

- Chuẩn bị các điều kiện về vật chất, trang trí cảnh quan, môi trường cho Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

- Xây dựng phương án, địa điểm liên hoan, gặp mặt các đại biểu, khách mời, kết nối các thế hệ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (07/11/1970 - 07/11/2020). Căn cứ các nội dung hoạt động, Nhà trường yêu cầu các Tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động, dự trù kinh phí, chủ động tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả, tiết kiệm. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và các hoạt động phát sinh, Ban Tổ chức, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ chỉ đạo trực tiếp để xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (để c/đ);

- Chủ tịch HĐ trường;

- Các đơn vị, đoàn thể;

- Lưu: VT, QLHVSV (Ch 30b).

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS Đào Đăng Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1: 

Kế hoạch thực hiện chuỗi các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 

50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (07/11/1970 - 07/11/2020)

(Kèm Kế hoạch số:         /KH-ĐHSPNTTW ngày      tháng 3  năm 2020)

 

I. Chuỗi các hoạt động 

TT

Nội dung

Phụ trách

Thời gian triển khai

Thời gian hoàn thành

1

Công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, thành tựu của Nhà trường; đăng tải các bài viết, hình ảnh, sáng tác của các thế hệ cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống mạng xã hội.

Tiểu ban thông tin truyền thông

Tháng 5/2020

Ngày 5/11/2020

Triển lãm sách, luận văn, luận án, tạp chí của cán bộ, giảng viên và học viên.

Tháng 4/2020

Tháng 6/2020

2

Hội thi giảng viên dạy giỏi; phát động phong trào dạy tốt, học tốt.

Tiểu ban tổ chức các hoạt động đào tạo

Tháng 8/2020

Tháng 10/2020

Hội thi tìm hiểu về truyền thống, viết về tấm gương cán bộ, giảng viên học viên và sinh viên Nhà trường.

Tháng 4/2020

Tháng 10/2020

3

Hội thảo khoa học Quốc tế

Tiểu ban các hoạt động KHCN và Hội thảo quốc tế

Tháng 3/2020

Đầu tháng 11/2020

Cuộc thi về ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên bằng việc kết nối với các doanh nghiệp, hiệp hội; đẩy mạnh NCKH, biên soạn tài liệu, giáo trình….

Tháng 3/2020

Đầu tháng 11/2020

4

Thu thập minh chứng trong 50 năm quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.

Tiểu ban biên soạn kỷ yếu - lịch sử Trường HSPNTTW

Theo KH của ban biên soạn kỷ yếu - lịch sử Trường ĐHSP NTTW

 Xuất bản cuốn “Lịch sử Trường ĐHSP Nghệ thuật TW - 50 năm xây dựng và phát triển”.

Xuất bản cuốn Tạp chí số đặc biệt.

 

 

 

 

 

5

Đề xuất công tác thi đua, khen thưởng: Khen thưởng cao, khen thưởng cấp Trường cho các tập thể, cá nhân Nhà trường; đề xuất hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

 

Tiểu ban Lễ tân

 

Tháng 5/2020

 

Tháng 10/2020

Đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho chuỗi các hoạt động và tại buổi Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

Tiểu ban Lễ tân

Phối hợp thực hiện theo kế hoạch tổ chức hoạt động của các Tiểu ban

Kế hoạch, kịch bản các hoạt động lễ tân, lễ nghi, khánh tiết phục vụ cho Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

Tháng 8/2020

Tháng 10/2020

6

Cuộc thi sáng tác logo, poster kỷ niệm 50 năm thành lập NUAE

Tiểu ban khánh tiết và hoạt động triển lãm, trưng bày

Tháng 3/2020

Tháng 5/2020

Triển lãm tranh và trưng bày các sản phẩm đồ họa, thời trang.

Tháng 3/2020

Tháng 10/2020

Sáng tác các ca khúc gắn liền với truyền thống NUAE.

Tiểu ban Văn nghệ

Tháng 3/2020

Tháng 9/2020

7

Chương trình Hòa nhạc tổng hợp

Tháng 9/2020

Ngày 05/11/2020

Chương trình Gala nghệ thuật đêm Hội trại.

Tháng 10/2020

Ngày 

06/11/2020

Chương trình nghệ thuật Mít ting kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

Tháng 10/2020

Ngày 

07/11/2020

8

Hoạt động thể thao:

- Bóng đá Nam sinh viên;

- Đồng diễn thể dục sinh viên;

- Thi thể dục aerobic sinh viên;

- Thi kéo co: Đối tượng (khối cán bộ, giảng viên; khối Sinh viên).

Tiểu ban các hoạt động TDTT và Hội trại 

Tháng 9/2020

Đầu tháng 11/2020

9

- Hội trại 50 năm Ngày trở về;

- Hội chợ ẩm thực.

Tháng 9/2020

Ngày 07/11/2020

10

Xây dựng cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp

Tiểu ban cơ sở vật chất

Cả năm

Cả năm 

11

Lễ Meeting kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển NUAE

Ban Tổ chức và các Tiểu ban

Tháng 9/2020

Ngày 07/11/2020

II. Các ấn phẩm, quà tặng, film, tài liệu lịch sử trường, thư mời, thư ngỏ, giấy mời, kỷ yếu, diễn văn…

TT

Nội dung

Phụ trách

Thời gian triển khai

Thời gian hoàn thành

1

Phóng sự giới thiệu về trường nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

Tiểu ban thông tin truyền thông

Tháng 5/2020

Tháng 10/2020

2

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số đặc biệt;

Tiểu ban biên soạn kỷ yếu - lịch sử Trường ĐHSPNTTW

Tiểu ban biên soạn kỷ yếu - lịch sử Trường ĐHSPNTTW

3

Cuốn kỷ yếu “Lịch sử Trường ĐHSP Nghệ thuật TW - 50 năm xây dựng và phát triển:

4

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế

Tiểu ban các hoạt động KHCN và Hội thảo quốc tế

Tháng 8/2020

Tháng

10/2020

5

- Danh sách khách mời, đại biểu, viết và gửi giấy mời

- Thư mời (thông cáo báo chí)

- Tâm thư của Hiệu trưởng

 

Tiểu ban Lễ tân

Tháng 8/2020

Tháng 10/2020

Diễn văn Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Tháng 9/2020

Tháng 10/2020

6

Bộ quà tặng kỷ niệm khách (thiết kế, chuẩn bị túi đựng quà, kẹp file, văn phòng phẩm, quà tặng…)

Tiểu ban khánh tiết và các hoạt động triển lãm, trưng bày

Tháng 3/2020

Tháng 10/2020

7

Thiết kế, in ấn giấy mời

Tháng 8/2020

Tháng 10/2020

8

Thư ngỏ (vận động tài trợ)

Tiểu ban liên lạc và vận động tài trợ

Tháng 5/2020

Tháng 10/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2: 

Nội dung hoạt động và Chương trình Mít ting trọng thể 

kỷ niệm 50 năm Thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

(Kèm Kế hoạch số:         /KH-ĐHSPNTTW ngày      tháng 3 năm 2020)

 

I. Ngày 06/11/2020

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Phụ trách

Địa điểm

1

08h30 - 11h30

Hội thảo khoa học Quốc tế

Tiểu ban các hoạt động KHCN và Hội thảo quốc tế

Phòng HN

2

08h00 - 11h30

Tổ chức trang trí, làm công tác chuẩn bị Trại của đơn vị 

Tiểu ban các hoạt động TDTT và Hội trại 

Sân vận động

3

14h00 - 17h00

Khai mạc Hội trại:

- Đồng diễn thể dục;

- Thi thể dục aerobic

- Thi kéo co

- Hội chợ ẩm thực

Tiểu ban các hoạt động TDTT và Hội trại 

Sân vận động

4

17h00 - 18h30

Hoạt động vui chơi tại Trại của các đơn vị, do các đơn vị tự tổ chức

Tiểu ban các hoạt động TDTT và Hội trại 

 

Trại các đơn vị

5

19h00 - 21h30

Ga la âm nhạc, biểu diễn thời trang

Tiểu ban văn nghệ

Sân vận động

 

II. Ngày 07/11/2020

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Phụ trách

Địa điểm

 

 

 

 

 

1

08h30 - 11h30

Mít ting trọng thể Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Nhà trường (Thực hiện theo kế hoạch do Tiểu ban Lễ tân đề xuất).

- Tiểu ban Lễ tân;

- Tiểu ban thông tin truyền thông;

- Tiểu ban Văn nghệ;

- Tiểu ban khánh tiết và các hoạt động triển lãm, trưng bày

Sân vận động

2

11h30 - 13h30

Tiệc tri ân - Kết nối thế hệ.

Ban Tổ chức

Nhà B-C, nhà D

 

 

 

 

 

 

Thông báo cũ hơn: