Tuyển sinh sau đại học

Thông báo nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý văn hóa năm 2013

13 Tháng Mười Hai 2013

 

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH 2013

____________

Số: 1752/TB-HĐTSSĐH2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

     Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý văn hóa năm 2013

 

                - Căn cứ Điều 18, Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo  năm 2011;

                - Căn cứ điều 30, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013.

             Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa năm 2013 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tổ chức nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tham gia kỳ thi, cụ thể như sau:

                1. Thời gian: từ 08h00 ngày 13/12/2013 đến 17h00 27/12/2013.

                2. Địa điểm: Khoa Sau đại học – Tầng 3 phòng 304 nhà E.

                3. Lệ phí phúc khảo: 300.000 đ/môn.

* Các thí sinh khi nộp đơn cần ghi rõ:

              + Họ và tên:

              + Số báo danh:

                + Chuyên ngành dự thi:

                + Môn xin phúc khảo:

                 Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: số điểm đã đạt.....

                 Môn Kiến thức quản lý văn hóa: số điểm đã đạt.....

                 Môn ngoại ngữ (Nghe, đọc viết); số điểm đã đạt......      

                 Sau 17h00 ngày 27/12/2013 (Thứ sáu), Hội đồng tuyển sinh Sau đại học chuyên ngành QLVH năm 2013 sẽ dừng việc nhận đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục phúc khảo theo quy chế hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐTS;

- Thí sinh dự thi;

- Lưu: VT, K.SĐH (PT,7).

 

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

 

                                 (Đã ký)

 

PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

 

            Kính gửi:    Hội đồng tuyển sinh SĐH chuyên ngành Quản lý văn hóa năm 2013           

                              Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………...........

Nơi sinh: …………………………….Điện thoại liên hệ: ……………………………..

Tôi đã đăng ký dự thi kỳ  thi tuyển sinh Sau đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa năm 2013 tại trường .

+ Số báo danh: …………………………….Phòng thi: ………………………………...

+ Chuyên ngành dự thi ………………………………………………………………...

+ Môn xin phúc khảo (chỉ ghi môn phúc khảo):

Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam; số điểm đã đạt…………………………

Môn Kiến thức Quản lý văn hóa; số điểm đã đạt…………………………

Môn ngoại ngữ; số điểm đã đạt…………………………...

 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2013

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)