Thông báo

Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19

31 Tháng Mười Hai 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số: 2089/TB-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

   Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

      

THÔNG BÁO

Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19

 

            Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.

            Chủ trì Hội nghị: Đ/c Đào Đăng Phượng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng ban phòng chống dịch Covid-19.

            Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

            Nội dung Hội nghị:

            Trên cơ sở báo cáo của Thường trực BCĐ phòng chống dịch COVID -19 và các ý kiến thảo luận của các thành viên BCĐ, Hội nghị đã thống nhất một số nội dung trọng tâm như sau:

            1. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh; Các văn bản chỉ đạo của các cấp; Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên về các biện pháp phòng chống Covid-19.

            2. Trưởng các đơn vị nắm bắt các yếu tố xác định F1, F2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên của đơn vị mình biết và thực hiện.

            3. Các trường hợp F0 phải khai báo y tế, lịch trình cụ thể với thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Trường.

            4. Các trường hợp là F1 yêu cầu phải test nhanh Covid-19 và gửi ngay kết quả về thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Trường.

            5. Tổ bảo vệ giám sát chặt chẽ khách, CB, GV đến Trường, trước khi vào trường phải đeo thẻ khách, thẻ viên chức, thẻ sinh viên, đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm ‘5K’ để phòng chống dịch; Tổ bảo vệ Kí túc xá tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ sinh viên đang ở Kí túc xá, chủ động phương án cách ly phòng chống dịch.

            6. Trạm Y tế kiểm tra, rà soát lại và đề xuất mua sắm mới những dụng cụ cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch Covid - 19.

            7. Các Khoa không được yêu cầu sinh viên đến trường để nộp tiểu luận. Giao Phòng Đào tạo kiểm tra và báo cáo Ban Giám hiệu.

            8. Các đơn vị nắm bắt tình hình sức khỏe của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường. Các trường hợp đi, đến nơi có dịch bệnh hoặc tiếp xúc với người mắc, nghi mắc Covid- 19, báo cáo Ban chỉ đạo hàng ngày.

            9. Phòng Tổ chức - Hành chính cùng Phòng KHTC&QTTB kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện vệ sinh phòng làm việc, phòng học, lớp học.

 

Nơi nhận:

   - Website (đăng TB);

   - Lưu VT, TC-HC(02).

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

Cao Xuân Thu

 

 

Thông báo cũ hơn: